Aktiviteter

Maj 201817

Vårexkursion och akademisammankomst

För ledamöter och särskilt inbjudna. Släkten Bernadotte har i år suttit 200 år på Sveriges tron. Det firar vi genom att färdas i vår grundare Karl XIV Johans fotspår under akademiens vårutflykt. Vi passar samtidigt på att hälsa våren välkommen genom att besöka Ekolsunds slottspark och arboretum. Läs mer

Börjar 17 maj, 2018 08:30
Slutar 17 maj, 2018 16:30
Plats Rosersbergs slott
Kostnad 300 kr

Maj 20188

Regelverket kring växtförädlingen

Detta eftermiddagsseminarium syftar till att tydliggöra praktiska konsekvenser av ett allt snårigare och mer komplicerat regelverk för växtförädlingen, som konventionen om växtförädlarrätt, patenträttigheter på växtområdet, GMO-lagstiftningen och ett antal internationella konventioner. Läs mer

Börjar 8 maj, 2018 15:00
Slutar 8 maj, 2018 17:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 201827

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. Här presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark, resultat från en kartläggning av fältförsök och resultat från pågående svensk forskning. Vi diskuterar hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom CAP och inom rådgivningen. Ett MISTRA EviEM-arrangemang. Läs mer

Börjar 27 april, 2018 10:00
Slutar 27 april, 2018 14:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 201826

Internationell politik och ekonomi – viktigt för de gröna och blå näringarna

Ett rundabordssamtal för särskilt inbjudna där vi tar upp internationell politik, bl.a. demografi, ekonomisk utveckling och realpolitik – skeenden och processer som ligger utanför de gröna och blå sektorerna, men som ändå är viktiga för dessa sektorer. Läs mer

Börjar 26 april, 2018 13:00
Slutar 26 april, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 201820

Smart biomass for future materials

Today we typically refer bio-based materials to modern materials that have undergone more extensive processing. We often think about examples such as engineered wood, cellulose, casein, cotton, polylactic acid, starch, oils, etc. However, there are other possibilities, the biomass itself can be altered and designed de novo to produce valuable products: we can “grow” new raw-materials tailor-made for specific end-products, we can also produce valuable materials by mimicking nature. At this meeting at KSLA, researchers mainly from SLU will present their bio-based research initiatives. Läs mer

Börjar 20 april, 2018 12:30
Slutar 20 april, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 250 SEK

Apr 201819

Räcker virket från skogen?

Framgångsrik och expansiv skogsindustri, omställning till fossilfritt samhälle, utveckling av cirkulär ekonomi, gröna kemikalier, avsättningar till reservat och biotopskydd. Skogen ska räcka till mycket. Gör den det? Vilka strategier bör industrin satsa på? Prognoser och analyser av skogsindustrins råvaruförsörjning i en komplex verklighet. Läs mer

Börjar 19 april, 2018 13:00
Slutar 19 april, 2018 15:00
Plats IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Adress Grev Turegatan 16, Stockholm, Sverige, 114 46 Google kartor
Kostnad 0/200

Apr 201818

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Irland är inne på sin fjärde livsmedelsstrategi, väl omsatt i praktiken. Här delar representanter från fyra olika irländska organ med sig av information och insikter till oss inför implementeringen av vår egen livsmedelsstrategi. Hur kan Sverige gå från ord till handling? Vi får veta hur irländarna lyckats med att få hela kedjan att fungera från forskning till enskild lantbrukare och hur irländska myndigheter arbetar för att förverkliga den irländska livsmedelsstrategin. Säkert får vi även ett Irlandsperspektiv på Brexit, en stor fråga för irländarna, men relevant även för oss. Läs mer

Börjar 18 april, 2018 10:00
Slutar 18 april, 2018 15:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Apr 201817

Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. Här tar vi upp hur vi bäst tillvaratar potentialen i svensk djurproduktion, vilka anpassningsåtgärder som behövs och hur vi effektuerar de handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som arbetas fram. Läs mer

Börjar 17 april, 2018 09:30
Slutar 17 april, 2018 15:40
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
Kostnad 250 kr

Apr 201812

Kommer EU:s regler kring skogens kolsänka att påverka avverknings-möjligheterna?

EU:s LULUCF-förordning innehåller bokföringsregler för EU-ländernas åtagande beträffande skogens samlade upptag och utsläpp av CO2 och betraktas positivt från svensk sida. Men vad kommer den att innebära för Sverige? Är det början till slutet för en självständig svensk skogspolitik? Läs mer

Börjar 12 april, 2018 15:30
Slutar 12 april, 2018 18:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Apr 201810

Vad får vi till mat imorgon?

Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i Sverige. Alla syftar till en i alla avseenden hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion – en blomstrande bransch som erbjuder attraktiva, hälsosamma produkter för hemmamarknad och export. Men med så många aktörer finns ett stort behov av helhetsöverblick. Detta seminarium avser att möta detta behov och ge inspiration och inspel till de pågående processerna. Läs mer

Börjar 10 april, 2018 13:00
Slutar 10 april, 2018 16:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor
iCal Import