Aktiviteter

Dec 20185

Småorten och landsbygdens utveckling

Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? Läs mer

Börjar 5 december, 2018 09:00
Slutar 5 december, 2018 15:40
Plats Rikssalen
Adress Uppsala Slott, Uppsala, 752 37 Google kartor

Dec 20184

Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?

1986–2001 diagnosticerades nära 200 000 djur i Europa som smittade av BSE eller Galna kosjukan. Ursprunget var köttmjöl av djurkadaver som användes till foder, sedan 2001 helt förbjudet i EU. 1996 bevisade forskare att sjukdomen kunde vidarebefordras till människor genom konsumtion av köttprodukter. Avslöjandet att svenska företag använde självdöda djur i produktionen av köttmjöl, ledde till en samhällsdebatt om livsmedelssäkerhet, djurfoder och etik. De som var med ger här sin syn på saken och vi diskuterar också nuläget för sjukdomen. Läs mer

Börjar 4 december, 2018 13:00
Slutar 4 december, 2018 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 0 kr

Dec 20183

Framtidens teknik i jord och skog

KSLA:s teknikkommitté har i uppdrag att belysa de möjligheter och utmaningar äldre och nyare teknik ger jord-, skogs- och trädgårdsbruket. En workshop för särskilt inbjudna gäster är ett första steg i arbetet. Läs mer

Börjar 3 december, 2018 10:00
Slutar 3 december, 2018 15:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201829

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Vad menar vi egentligen med uttrycket Mervärden i svensk livsmedelsproduktion? Under detta värdeladdade seminarium belyser och bedömer vi värdebyggande egenskaper i den svenska maten. Vi diskuterar definitioner av begreppet mervärde och följer upp med redovisning av vilka mervärden olika grupper ser som mest värdefulla i den svenska livsmedelsproduktionen. Handelsaspekter och konkurrensmässiga fördelar med fysisk och etisk livsmedelskvalitet tas också upp. Läs mer

Börjar 29 november, 2018 13:00
Slutar 29 november, 2018 17:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor

Nov 201827

Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Hållbarhetsfrågorna kommer allt mer i fokus. FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, breddar hållbarhetsbegreppet. Alla länder uppmanas att integrera hållbarhetsmålen i sin globala politik och i den egna utvecklingen, inte minst med inriktning mot skogliga frågor, och att inom respektive land utveckla kopplingen mellan skogen och dess värdekedjor och hållbar utveckling. Här diskuterar vi hur Sverige kan utveckla sin politik för global utveckling och handel och hur svenska företag och organisation kan införa Agenda 2030 i sin verksamhet. Läs mer

Börjar 27 november, 2018 09:30
Slutar 27 november, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 kr

Nov 201822

Träd – en vandring i den svenska skogen

I boken ’Träd – en vandring i den svenska skogen’, gräver historikern Gunnar Wetterberg i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott, skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. Samtalsledare är tidigare akademisekreteraren Åke Barklund. Läs mer

Börjar 22 november, 2018 18:00
Slutar 22 november, 2018 19:30
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201821

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

KSLA:s Kommitté för jordbrukets klimatanpassning bjuder in till ett slutseminarium som belyser komplexiteten i klimatanpassningens förutsättningar inom primärproduktionen. Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap. SLU:s forskningsplattform Future Food tar nu över stafettpinnen från KSLA och arrangerar en forskningsinriktad workshop påföljande dag. Läs mer

Börjar 21 november, 2018 10:00
Slutar 21 november, 2018 16:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 201815

Integrerad eller segregerad naturvård

Bevaras biologisk mångfald bäst genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller är det mer kostnadseffektivt med reservat, separerade från produktionslandskapen? Här belyser vi hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Läs mer

Börjar 15 november, 2018 10:00
Slutar 15 november, 2018 16:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
Kostnad 300 kr

Nov 201813

Digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel

Digitaliseringen och e-handeln har potential att helt förändra hur vi konsumenter handlar mat, vilken mat vi handlar och hur den levereras. Men vad vet vi egentligen om hur det kommer att påverka oss som konsumenter? Läs mer

Börjar 13 november, 2018 17:00
Slutar 13 november, 2018 19:00
Plats KSLA
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige Google kartor

Nov 20188

Skogens rödlista 2050 – kortare, längre eller bara annorlunda?

Rödlistan ingår i underlaget till skogens politiskt satta miljömål och används ofta som ”tillhygge mot hyggen” i skogsdebatten. Att stora arealer skog av olika skäl undantas från traditionellt skogsbruk leder till allt fler äldre träd och mer urskogslika miljöer samtidigt som andelen gran växer i produktionsskogen. Det påverkar säkerligen rödlistan – som idag innehåller ca 2 000 skogsarter – men hur? Blir den kortare, längre eller bara annorlunda? Vi berör i sammanhanget också den större frågan huruvida dagens skogsbruk är hållbart. Läs mer

Börjar 8 november, 2018 15:30
Slutar 8 november, 2018 18:00
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon 08-5454 7700
Adress Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86 Google kartor
iCal Import