Arkivförteckning

Arkivets verksamhet inleddes år 1813. Akademiens uppgift var att som central myndighet för lanthushållningen sprida upplysning, förbättra undervisningen och uppmuntra och stödja jordbruksnäringen. Akademien bidrog bl a till bildandet av nya hushållningssällskap i de län som ännu saknade sådana. Sällskapen sände årliga berättelser till Akademien. 1889 inrättades Kungl. Lantbruksstyrelsen, som från 1890 övertog den administrativa funktionen kring hushållningssällskapen och lantbruksundervisningen. Akademien har gjort betydande insatser för forskning på jordbrukets områden, och vid Akademiens Experimentalfält på norra Djurgården förekom en livlig försöksverksamhet.

Akademiens arkiv innehåller mycket värdefullt material för den agrarhistoriska forskningen. Vid sidan av material om Akademien finns här inkomna skrivelser och handlingar, som ger mycket material om främst jordbrukets utveckling i Sverige under 1800-talet, och en intressant serie ”övriga handlingar”. Arkivet ger en spännande samling kunskaper, en samling rik på detaljerad information om enskilda människoöden, märkliga jordbruksapparater och olika orter och bygder. Genom att Akademiens verksamhet har varit inriktad på hela landet är arkivet en riksangelägenhet.

Arkivförteckning 1813-1989
Arkivförteckning över frimärken med skogsmotiv
Arkivförteckning Skogshistoriska Sällskapet – Fotografier m.m.