Om BAHP

Informationsbroschyr om BAHP/ANH och biblioteket (Ny kommer under 2016)

Akademien bedriver en bred historisk verksamhet i enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP). BAHP arbetar med historiska projekt, har en rådgivande verksamhet och publicerar böcker inom skogs- och lantbrukshistoria. Projekten är fleråriga och drivs i samarbete med forskare vid universitet och högskolor både inom landet och i Skandinavien. Den kronologiska tyngdpunkten i projekten ligger på 1800- och 1900-talens historia och områden som behandlats under de senaste åren är virkesmätning, mosskultur och lantbrukarnas föreningsrörelse. Projekten har ofta en tvärvetenskaplig karaktär, där professionella forskare från olika discipliner möter personer med erfarenhet från arbete inom de agrara näringarna. Dessa möten och de resultat de ger utmärker projekten som drivs vid BAHP.

I bokserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) och skriftserien Miscellanea publiceras resultaten från den historiska projektverksamheten och andra arbeten som personbibliografier och litteraturförteckningar.

Biblioteket är i vid mening agrarhistoriskt och är öppet för allmänheten. Arkivet omfattar handlingar från akademiens grundande 1813 fram till idag.

Verksamheten vid BAHP leds av en Nämnd med akademiledamöter och ett externt expertråd med kompetens inom särskilda områden.

Nämnden för Bibliotek, Arkiv och Historiska Projekt (BAHP)
Carl-Anders Helander Akademiens sekreterare & VD
Ulrich Lange Nämndens ordförande och ledamot Allmänna avdelningen
Åke Clason Ordförande Allmänna avdelningen
Johan Biärsjö Ledamot Jordbruksavdelningen
Åke Rutegård Ledamot Jordbruksavdelningen
Tomas Lundmark Skogsavdelningens ordförande
Ronny Pettersson Ledamot Skogsavdelningen

Expertråd
Åsa Ahrland Universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Marie Emanuelsson Forskningsrådgivare, Göteborgs universitet
Jesper Larsson Akademiforskare, Kungl. Vitterhetsakademien
Jan Nordwall Generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund
Anders Perlinge Docent, Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning
Annika Peurell Enhetschef, Vitterhetsakademiens bibliotek
Håkan Tunon Forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald, SLU
Johanna Widenberg Forskarassistent, Sveriges lantbruksuniversitet
Anders Wästfelt Universitetslektor, Stockholms universitet
Ann-Catrin Östman Akademilektor, Åbo akademi

Tjänstemän
Per Eriksson Akademibibliotekarie
Jimmy Lyhagen Akademibibliotekarie
Per Thunström Akademiarkivarie

Kan inte spara klipp

Visa krashrapport

Klippt till förvald anteckningsbok
Namnlös anteckning

Länk till källa

Kopiera till urklipp