#17:2 – Lövtäkt och stubbskottsbruk. Människans förändring av landskapet – boskapsskötsel och åkerbruk med hjälp av skog DEL II

Redaktörer Håkan Slotte och Hans Göransson.

 

Omslag och Foton av Margareta Hotler, Urban Emanuelsson, Håkan Slotte, Eiler Wørsøe, Hans Göransson, Leif Gren, Thomas Bartholin och Thomas Persson.

Innehåll

Lövängar och liknande markanvändningstyper i Europa av Urban Emanuelsson.

History and traces of coppicing and pollarding in Scania, south Sweden & Svensk sammanfattning av Claes Bergendorff och Urban Emanuelsson.

Skottskog och lövtäkt i ortnamnens ljus av Jan Paul Strid.

Stævningsskog og stævningsdrift i Danmark – en kort redogørelse for historien, driftens formål og metoder, om stævningsskovens rester og milighederne for bevaring av Eiler Worsøe.

Mårten Sjöbeck och synen på landskapet & De rösande skogarna på Söderåsen och det vandrande åkerbruket av Hans Göransson och Mårten Sjöbeck.

Hackerörens landskap och extensivt jordbruk med bronsålder – äldre järnålder av Leif Gren.

Om skottsskogsbruk och utfodring med kvistar under mellanneolitisk tid och om skogsutnyttjandet under mesolitisk tid av Hans Göransson.

Den neolitiske hasselskov av Thomas Bartholin.

Presentation av författarna