Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Blåmusslor klarar västkustens vatten – KSLAT 4-2005

Konferensen Blåmusslor klarar västkustens vatten handlar om storskalig musselodling i ett akva-agro kretsloppsperspektiv. Läs mer

Mångfald eller fåfald – egna märkesvaror (EMV) på vinst och förlust – KSLAT 3-2005

Både handel och livsmedelstillverkare gör sig till uttolkare för konsumenternas behov, men görs det över konsumentens huvud? Riskerar utvecklingen att leda till minskad mångfald av producenter och därmed i förlängningen minskade valmöjligheter för konsumenten? Läs mer

Den goda jorden – en förstörbar tillgång – KSLAT 2-2005

Med hänsyn till å ena sidan en ökande världsbefolknings krav på mer och bättre kost och å andra sidan behovet av att använda åkerbruket för produktion av andra resurser än mat – till exempel energi, olika för industriellt ändamål avsedda produkter, rekreation osv. – kan en akut brist på odlingsmark uppstå. Det finns utomordentligt goda skäl att fundera över hur vi egentligen ser på jordbruksjord, en ändlig resurs. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien – KSLAT 1-2005

Akademikollegiet beslutade hösten 2004 om en Verksamhetsplan 2005–2008. Utgångspunkten för denna var akademiens första Verksamhetsplan 2001–2004 samt aktuella förändringar och utvecklingstendenser. I den nya verksamhetsplanen fastställs de kännetecken som ska karaktärisera all – såväl ledamöters som anställdas – verksamhet inom akademien. Läs mer

KSLAT 2004 – årgång 143

Här listas de KSLAT som publicerats under 2004. Läs mer

Mat för livet 2025 – KSLAT 27-2004

Mat för Livet 2025 är ett projekt med visioner för framtidens livsmedelsförsörjning. Här skapar 15 unga forskare framtidsbilder för en hållbar utveckling av svenska livsmedel i ett tjugoårsperspektiv Läs mer

Lantbrukets tillförsel av fosfor och kväve till vattenmiljön – KSLAT 26-2004

Diffust läckage från åkermark står för en stor del av tillförseln av både kväve och fosfor till vattenmiljön. Arbetet med vattenvård i de nya miljömålen samt i ramdirektivet för vatten kommer att ge ytterligare ökat fokus på denna källa och tillförselväg. Syftet med konferensen var att sammanfatta och sprida den senaste kunskapen om vattenvård i lantbruket. Läs mer

New serious infectious diseases – recent history and current status – KSLAT 25-2004

The critical SARS epidemic is probably still fresh in everyone’s mind, particularly as new cases continue to develop from time to time. Foot and mouth disease and swine fever are other well-known and dreaded diseases. We believed that we knew how to deal with and prevent such diseases, but we have recently experienced massive outbreaks at close quarters. Läs mer

Så blev MTR – hur blir det med lönsamhet och konkurrenskraft i det svenska jordbruket? – KSLAT 24-2004

Reformeringen och tillämpningen av EUs nya jordbrukspolitik innebär starkt förändrade villkor för jordbruket. De senaste resultaten från WTO-förhandlingarna bidrar ytterligare till att förstärka den bilden. Läs mer

Odlingen, Naturen och Människan – KSLAT 23-2004

Påfallande ofta är budskapet att jordbrukets problem inte ensidigt eller ens i första hand beror på utnyttjandet av olika kemiska och tekniska hjälpmedel som den industriella utvecklingen ställt till förfogande. I stället är våra tillkortakommanden en spegling av den ursprungliga motsättningen mellan människa och natur. De lösningar som kan krävas för att komma tillrätta med allt som rör sig på modernäringens bakgård måste därför också utgå från denna allra mest grundläggande insikt. Läs mer

Sida 32 av 39« Första...1020...3031323334...Sista »