Publikationer RSS

Här hittar du akademiens alla publikationer. Akademiens tidskrift (KSLAT) innehåller rapporter, artiklar, föredrag m m. KSLA Nytt & Noterat är vår digitala tidning. BAHP/Biblioteket ger ut bokserien SOLMED och skriftserien Miscellanea.

Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa – KSLAT 8-2005

Hur ser sambanden mellan friluftsliv och folkhälsa egentligen ut, och hur bör samhällets stöd till friluftslivet utvecklas? Det var huvudfrågorna under en konferens på temat ”Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa” som anordnades av Frisam, Friluftsrådet, Upplandsstiftelsen och KSLA i samverkan. Läs mer

Heureka – bättre beslut i skogen – KSLAT 7-2005

I forskningsprogrammet Heureka pågår för närvarande ett spännande arbete med att forma en ny generation skogliga analys- och planeringsverktyg för miljö och mångbruk. Här samarbetar ekologer, skötsel-, planerings- och markforskare. Läs mer

Miljö och fiskenäring efter flodvågen – KSLAT 6-2005

Janne Fogelgren var en av de experter som diskuterade återuppbyggnaden efter tsunamikatastrofen vid KSLAs sammankomst. Panelen var överens om att det finns en betydande risk att man bygger in gamla brister och gamla miljöproblem i de nya samhällen som nu börjar ta form i de flodvågsdrabbade kustområdena. Diskussionen kretsade kring vad som kan och bör göras för att återuppbyggnaden ska bli miljömässigt hållbar. Läs mer

Äganderätt under avveckling? – KSLAT 5-2005

Äganderätten är väl något som man alltid hållit på, från det att man försvarade sin stenyxa. Men nu gäller det mark och areella näringar och då har tydligen inte äganderätten alltid varit så självklar. Läs mer

Blåmusslor klarar västkustens vatten – KSLAT 4-2005

Konferensen Blåmusslor klarar västkustens vatten handlar om storskalig musselodling i ett akva-agro kretsloppsperspektiv. Läs mer

Mångfald eller fåfald – egna märkesvaror (EMV) på vinst och förlust – KSLAT 3-2005

Både handel och livsmedelstillverkare gör sig till uttolkare för konsumenternas behov, men görs det över konsumentens huvud? Riskerar utvecklingen att leda till minskad mångfald av producenter och därmed i förlängningen minskade valmöjligheter för konsumenten? Läs mer

Den goda jorden – en förstörbar tillgång – KSLAT 2-2005

Med hänsyn till å ena sidan en ökande världsbefolknings krav på mer och bättre kost och å andra sidan behovet av att använda åkerbruket för produktion av andra resurser än mat – till exempel energi, olika för industriellt ändamål avsedda produkter, rekreation osv. – kan en akut brist på odlingsmark uppstå. Det finns utomordentligt goda skäl att fundera över hur vi egentligen ser på jordbruksjord, en ändlig resurs. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien – KSLAT 1-2005

Akademikollegiet beslutade hösten 2004 om en Verksamhetsplan 2005–2008. Utgångspunkten för denna var akademiens första Verksamhetsplan 2001–2004 samt aktuella förändringar och utvecklingstendenser. I den nya verksamhetsplanen fastställs de kännetecken som ska karaktärisera all – såväl ledamöters som anställdas – verksamhet inom akademien. Läs mer

KSLAT 2004 – årgång 143

Här listas de KSLAT som publicerats under 2004. Läs mer

Mat för livet 2025 – KSLAT 27-2004

Mat för Livet 2025 är ett projekt med visioner för framtidens livsmedelsförsörjning. Här skapar 15 unga forskare framtidsbilder för en hållbar utveckling av svenska livsmedel i ett tjugoårsperspektiv Läs mer