SOLMED RSS

Skriftserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) ska främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärvetenskaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer. SOLMED består av bibliografier, kommenterade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten, forskaruppsatser m m.
ANH/BAHP har givit ut SOLMED sedan 1992.

Cato: Om jordbruket. Varro: Samtal om lantbruket. SOLMED nr 63

Catos Om jordbruket, handlar om skötseln av familjens lantgård – handfasta, knapphändigt formulerade råd om de viktigaste inslagen i denna näring. Varro sammanfattade sin långvariga erfarenhet och kunskap i ämnet i verket Samtal om lantbruket. Bägge skrevs de två århundradena före Kristus och skildrar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen vid framväxten av Europas första stormakt, det romerska riket. Nu för första gången i svensk översättning. Läs mer

Tal om läckerheter – SOLMED nr 65

År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som preses i Vetenskapsakademien. Tal om läckerheter har därefter haft ett särskilt anseende som ett kraftprov i lärdomshistoriska och gastronomiska kretsar. Det behandlar vad människor sedan antikens dagar till hans egen tid runt om i världen ätit och drogat sig med. Med stor sakkunskap beskrivs hur födoämnen av alla slag odlas, samlas in, förvaras och bereds. Läs mer

Den svenska lantbrukslitteraturen

Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. år 1850 Bibliografisk förteckning uppgjord av Per Magnus Hebbe Faksimilutgåva med korrigeringar, kompletteringar … Läs mer

Att bruka men inte äga

Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag Arrende – en rätt att bruka av … Läs mer

När landet kom till staden

Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844–1970 Läs mer

Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007

Lantbruksveckan startade 1911 som en informell och kontaktskapande sammanslutning för lantbrukets föreningar och organisationer. Boken ”Upplysning, arbete, samarbete: Lantbruksveckan 1911–2007” beskriver … Läs mer

Vid fjällets fot

Enaforsholm är en donation förvaltad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och … Läs mer

Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900

Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband med denna förändring tillkom ett … Läs mer

Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar

Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896–1996 Den moderna officiella provningen av maskiner och redskap för … Läs mer

Mitt emellan virkesintressen

Virkesmätningens historia i Sverige Virkesmätning är en verksamhet med avgörande betydelse för att virkesmarknad och virkesförsörjning ska fungera effektivt. Trots … Läs mer