Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

Synpunkter på rapporten ”Fria eller fälla”

Fria eller fälla? En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har … Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, (SOU 2013:43). Miljömålsberedningens uppdrag är att … Läs mer

Yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling … Läs mer

Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön

Rapportens fokus ligger på djurhållningen och därmed stallgödselhanteringen, men också förutsättningarna för att åstadkomma ett ökat kretslopp av olika livsmedelsavfall.
De kommentarer som KSLA framför anknyter i första hand till de delar av rapporten som berör de ämnesområden som ligger inom akademiens verksamhetsram. Läs mer

KSLA:s yttrande över tre regeringsuppdrag

KSLA har yttrat sig över tre rapporter: 1) Bevarandet av biologisk mångfald, 2) Sammanställd information om ekosystemtjänster och 3) Grön infrastruktur. Ladda ned hela remissvaret. Läs mer

KSLA:s yttrande om Kvotplikt för biodrivmedel

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringens förslag till en ny lag om kvotplikt … Läs mer

Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”. … Läs mer

Yttrande över Kommissionens förslag till ändring i Förnybarhets- och bränsledirektiven

KSLA är av åsikten att alla hållbara alternativ till den fossila oljan behövs, inklusive biodrivmedel från skog, avfall och jordbruk. KSLA stödjer Kommissionens föresats att öka utvecklingstakten för nya biodrivmedel och öka klimatnyttan för befintliga biodrivmedel. Förslaget innehåller dock delar som inte är de mest effektiva sätten att nå dessa mål och andra övergripande mål på energi- och klimatområdet. KSLA:s remissvar behandlar därför främst förslagen om ett införande av ett tak på fem procent grödbaserade biodrivmedel, multipelberäkningarna samt ILUC-faktorerna. Läs mer

Remissammanställning för 2012

De remisser som KSLA har lämnat under 2012. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad … Läs mer

KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet

KSLA anser att Svenska artprojektet är av mycket stor betydelse för de areella näringarna och natur- och miljövården, samt för förståelsen av ekosystemen och de ekosystemtjänster som samhället är helt beroende av. KSLA finner det därför värdefullt att Landsbygdsdepartementet låtit utföra en översyn av projektet vad gäller genomförande, mål, resurser och kunskapsspridning. Läs sammanfattningen av yttrandet eller ladda ned hela yttrandet. Läs mer