Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”. … Läs mer

Yttrande över Kommissionens förslag till ändring i Förnybarhets- och bränsledirektiven

KSLA är av åsikten att alla hållbara alternativ till den fossila oljan behövs, inklusive biodrivmedel från skog, avfall och jordbruk. KSLA stödjer Kommissionens föresats att öka utvecklingstakten för nya biodrivmedel och öka klimatnyttan för befintliga biodrivmedel. Förslaget innehåller dock delar som inte är de mest effektiva sätten att nå dessa mål och andra övergripande mål på energi- och klimatområdet. KSLA:s remissvar behandlar därför främst förslagen om ett införande av ett tak på fem procent grödbaserade biodrivmedel, multipelberäkningarna samt ILUC-faktorerna. Läs mer

Remissammanställning för 2012

De remisser som KSLA har lämnat under 2012. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad … Läs mer

KSLA:s yttrande över översynen av Svenska artprojektet

KSLA anser att Svenska artprojektet är av mycket stor betydelse för de areella näringarna och natur- och miljövården, samt för förståelsen av ekosystemen och de ekosystemtjänster som samhället är helt beroende av. KSLA finner det därför värdefullt att Landsbygdsdepartementet låtit utföra en översyn av projektet vad gäller genomförande, mål, resurser och kunskapsspridning. Läs sammanfattningen av yttrandet eller ladda ned hela yttrandet. Läs mer

Remissvar: Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter

KSLA har yttrat sig avseende de förslag som lagts i betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20). Läs mer

Synpunkter på betänkande om ny djurskyddslag

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet ”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75) från Landsbygdsdepartementet. KSLA delar utredarens uppfattning om att djurskyddslagstiftningen ska … Läs mer

Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” har remitterats av Utbildningsdepartementet. KSLA sammanfattar sina synpunkter på den remitterade rapporten så: … Läs mer

Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

KSLA anser att den Europeiska havs- och fiskerifonden är ett viktigt verktyg för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, vars mål bör vara livskraftiga fiskbestånd som grund för utveckling av lönsamma fiskerinäringar. Läs mer

Remissammanställning för 2011

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2011. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En … Läs mer

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012. … Läs mer

Sida 6 av 8« Första...45678