Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

Remissvar: Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter

KSLA har yttrat sig avseende de förslag som lagts i betänkandet ”Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter” (SOU 2012:20). Läs mer

Synpunkter på betänkande om ny djurskyddslag

KSLA har lämnat synpunkter på betänkandet ”Ny djurskyddslag” (SOU 2011:75) från Landsbygdsdepartementet. KSLA delar utredarens uppfattning om att djurskyddslagstiftningen ska … Läs mer

Yttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor

Rapporten ”Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor” har remitterats av Utbildningsdepartementet. KSLA sammanfattar sina synpunkter på den remitterade rapporten så: … Läs mer

Yttrande över förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

KSLA anser att den Europeiska havs- och fiskerifonden är ett viktigt verktyg för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, vars mål bör vara livskraftiga fiskbestånd som grund för utveckling av lönsamma fiskerinäringar. Läs mer

Remissammanställning för 2011

Här är de remisser som KSLA har lämnat under 2011. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En … Läs mer

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012. … Läs mer

Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har idag lämnat synpunkter på ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter” till Landsbygdsdepartementet. Läs mer

Synpunkter på Miljömålsremiss 2011

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademienhar lämnat sina synpunkter på Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” och Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund”.

Läs mer

Inför propositionen Ett lyft för forskning och innovation

KSLA:s Kommitté för forskningspolitiska frågor bjuder in representanter från de gröna näringarna till tre möten för diskussioner, där målet är att identifiera de viktigaste strategiska åtgärderna för att stärka forskning och innovation inom de gröna näringarna under 2013–2016. Detta ska resultera i en gemensam skrivning kring åtgärder för att nå visionen om ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt samhälle.
Läs mer

Remiss: EUs fiskeriförordningar

Landsbygdsdepartementet vill ha synpunkter på Europaparlamentets förslag till reformer av EU:s förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. Läs mer