Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

Yttrande över förslag till EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har idag lämnat synpunkter på ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar; KOM (2011) 425 om den gemensamma fiskeripolitiken och KOM (2011) 416 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter” till Landsbygdsdepartementet. Läs mer

Synpunkter på Miljömålsremiss 2011

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademienhar lämnat sina synpunkter på Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” och Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund”.

Läs mer

Inför propositionen Ett lyft för forskning och innovation

KSLA:s Kommitté för forskningspolitiska frågor bjuder in representanter från de gröna näringarna till tre möten för diskussioner, där målet är att identifiera de viktigaste strategiska åtgärderna för att stärka forskning och innovation inom de gröna näringarna under 2013–2016. Detta ska resultera i en gemensam skrivning kring åtgärder för att nå visionen om ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt samhälle.
Läs mer

Remiss: EUs fiskeriförordningar

Landsbygdsdepartementet vill ha synpunkter på Europaparlamentets förslag till reformer av EU:s förordning om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken. Läs mer

Markanvändning och verifieringen av markkriterier i Sverige

Akademien har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till underlagsrapport: Markanvändning och verifieringen av markkriterier i Sverige. Förnybartdirektivet* innehåller … Läs mer

Synpunkter på Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har avgivit synpunkter på rubricerade Grönbok  (Utbildningsdepartementet, Dnr U 2011/2487/F). KSLA anser att sammantaget innehåller Grönboken en … Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och två rapporter från energimarknadsinspektionen

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI … Läs mer

Yttranden över energirapporter om biogasstrategi och biogasproduktion

Yttrande över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2010:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion”, EI R 2 010:17 och ”Ökad andel … Läs mer

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen: Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), har fått … Läs mer

Remissammanställning för 2010

De remisser som KSLA har lämnat under 2010. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2009 och som besvaras av KSLA 2010 sorteras in under 2010. Läs mer

Sida 7 av 8« Första...45678