Remisser RSS

Akademien tar emot betänkanden och andra förslag på remiss från department och myndigheter. Remissvaren färdigställs och undertecknas av preses och vd efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.
Regeringskansliets remissarbete – hur och varför

Markanvändning och verifieringen av markkriterier i Sverige

Akademien har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till underlagsrapport: Markanvändning och verifieringen av markkriterier i Sverige. Förnybartdirektivet* innehåller … Läs mer

Synpunkter på Grönboken om nästa EU-program för FoU och innovation

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har avgivit synpunkter på rubricerade Grönbok  (Utbildningsdepartementet, Dnr U 2011/2487/F). KSLA anser att sammantaget innehåller Grönboken en … Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens biogasstrategi och två rapporter från energimarknadsinspektionen

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2012:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion” (EI … Läs mer

Yttranden över energirapporter om biogasstrategi och biogasproduktion

Yttrande över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2010:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter ”Förändrade marknadsvillkor för biogasproduktion”, EI R 2 010:17 och ”Ökad andel … Läs mer

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen: Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), har fått … Läs mer

Remissammanställning för 2010

De remisser som KSLA har lämnat under 2010. Sorteringen utgår från det datum som svaret har lämnats. En remiss utskickad 2009 och som besvaras av KSLA 2010 sorteras in under 2010. Läs mer

Answer to the Commission’s consultation on ILUC (indirect land use change)

The Academy does not think the analytical work presented provides the necessary basis for regulation of ILUC at this time, … Läs mer

Regler om användning av främmande trädslag (Jo 2010/3670/LB)

KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss ”Regler om användning av främmande trädslag” som grundar sig på idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen genom att odla främmande trädslag.
Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatförändring.
Läs mer

Prissatt vatten (SOU 2010:17)

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik. Läs mer

Förvaltningsplan och förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia

En följd av Sveriges åtagande att säkerställa Laponias värden är att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning och skötsel av området. Det är viktigt att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet. Läs mer