Remissvar RSS

KSLA:s remissvar till departement och myndigheter färdigställs och undertecknas av preses och VD efter beredning av någon av akademiens avdelningar, kommittéer eller enskilda ledamöter med kompetens inom sakområdet.

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen

Slutbetänkande av Fiskelagsutredningen: Med fiskevården i fokus – en ny fiskevårdslag (SOU 2010:42) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), har fått … Läs mer

Answer to the Commission’s consultation on ILUC (indirect land use change)

The Academy does not think the analytical work presented provides the necessary basis for regulation of ILUC at this time, … Läs mer

Regler om användning av främmande trädslag (Jo 2010/3670/LB)

KSLA har svarat på Jordbruksdepartementets remiss ”Regler om användning av främmande trädslag” som grundar sig på idén om att på oförändrade arealer öka biomassaproduktionen genom att odla främmande trädslag.
Akademien ställer sig sammanfattningsvis positiv till merparten av de föreslagna regelförändringarna, som kommer att ge skogsbruket möjligheter att öka biomassaproduktionen på ett sätt som bättre kommer att kunna motverka klimatförändring.
Läs mer

Prissatt vatten (SOU 2010:17)

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik. Läs mer

Förvaltningsplan och förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia

En följd av Sveriges åtagande att säkerställa Laponias värden är att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning och skötsel av området. Det är viktigt att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet. Läs mer

EU-utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8)

KSLA tillstyrker huvuddragen i utredningens förslag. Det är angeläget att genomföra föreslagna förändringar även om frågetecken kvarstår beträffande utredningen om framtida organisering av de av Fiskeriverkets verksamheter som inte ska föras över till den nya myndigheten. Läs mer

Möjligheter till intensivodling av skog (MINT), Jo 2008/1885

Utredningen har framförallt pekat på olika möjligheter till intensiv odling av skog och i mindre omfattning lagt vikt vid och utrett hur olika miljövärden påverkas. Utredningen har gjort ett gediget arbete och ger en bra bild av de olika tekniskt/biologiska möjligheterna för intensivodling av skog i Sverige.
Läs mer

Synpunkter på frågeformulär om GMO

Akademien anser att frågeformuläret är alltför omfattande för att vara meningsfyllt. Det kan inte vara effektivt att inhämta synpunkter som ska ha belysts och värderats i processen för tillfällig utsättning, godkännande för användning och/eller godkännande för odling. Formuläret måste fokusera på frågor som har baserats på vetenskapligt framtaget underlag. Läs mer