Internationellt arbete

Akademien engagerar sig internationellt, såväl genom omvärldsbevakning och insatser på hemmaplan som genom alla våra utländska ledamöter. KSLA innehar ordförandeskapet i UEAA t o m år 2014 och har stått värd för den skogliga tankesmedjan SIFI, Sekretariatet för Internationella Skogsfrågor, som nu avknoppats till egen verksamhet. Internationell utblick är legio i arbetet i våra kommittéer i allmänhet och hos Kommittén för internationella lantbruksfrågor i synnerhet.

______________________________________________

Akademiens övergripande verksamhetsmål  är att verka för att de materiella och immateriella värden, som genereras från forskning och praktisk erfarenhet inom den gröna sektorn, ger ett så värdefullt bidrag som möjligt till hela samhällets utveckling, på kort och lång sikt.

Inom ramen för detta finns flera delmål, varav ett är att spela en aktiv roll i frågor som berör akademiens verksamhetsområden och som är av vikt för utvecklingen nationellt och globalt; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Akademien ska verka för att den svenska konkurrenskraften förstärks på den internationella arenan.

Ur KSLA:s inriktningsplan.

______________________________________________