Priser

För att inspirera till ökad kunskap delar akademien årligen vid högtidssammankomsten den 28 januari ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta personer inom akademiens verksamhetsområden. Akademien tar emot förslag på kandidater fram till den 15 april året före utdelningsåret. Från och med 2023 års utlysning kan såväl ledamöter som icke-ledamöter nominera till alla priser och belöningar.


Priserna och belöningarna är inrättade efter finansierande donatorers önskemål och donationsvillkoren följs noga. En Pris- och belöningsnämnd ansvarar för beredningen av inkomna nomineringar. För vissa priser och belöningar har särskilda beredningsgrupper tillsatts i avsikt att underlätta arbetet för nämnden. Beredningsarbetet går ut på att bedöma nomineringsförslagens kvalitet samt huruvida den nominerade har en lämplig profil för priset eller belöningen. I de flesta fall kan priserna gå till såväl ledamöter som icke-ledamöter.

Akademien eftersträvar jämställdhet i både nominerings- och beredningsförfarande. Förslagsställarna bör ge en noggrann motivering för varje föreslagen kandidat, för att underlätta bedömningsarbetet och göra det så kvalitativt som möjligt. Från och med 2023 års utlysning kan såväl ledamöter som icke-ledamöter nominera till alla priser och belöningar. Slutligt beslut om vilka som ska erhålla pris/belöning fattas av akademien in pleno (d v s ledamöterna) eller av akademikollegiet, enligt viss ordning.

Nedan framgår vilka priser som är aktuella för nominering detta år inför utdelning vid högtidssammankomsten nästa år.
Mer information finns att hämta genom att klicka på respektive pris.
Förslaget skrivs i särskilt formulär och skickas via e-post till keiko.blesserholt@ksla.se, senast den 15 april.

Frågor besvaras av akademisekreterare Peter Normark (peter.normark@ksla.se) eller handläggare Keiko Blesserholt (keiko.blesserholt@ksla.se).


Akademiens priser

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari. Ingen nominering 2023 för priser inom parentes.


Akademiens belöningar

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.

Till förslagsformuläret


Regionala belöningar

– delas ut genom respektive skogsstyrelses eller hushållningssällskaps försorg vid annat tillfälle än högtidssammankomsten

  • Ur Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond – till person som genom synnerligen förtjänstfull verksamhet kan anses utgöra ett föredöme inom sin yrkesgrupp inom jord- eller skogsbruk eller inom näring med anknytning till dessa.
  • Ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond – för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården.
  • Ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond & Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel.


Månadens karta 2

Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018…

KSLA’s comments on the open consultation of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 (NNR2023) report

The basis for KSLA’s review was to examine the proposals for future recommendations on desirable daily intake of individual nutrients – integrating environmental aspects.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort…

Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.