Priser

För att inspirera till ökad kunskap delar akademien årligen vid högtidssammankomsten den 28 januari ut priser, belöningar och stipendier till förtjänta personer inom akademiens verksamhetsområden. Akademien tar emot förslag på kandidater fram till den 15 april året före utdelningsåret. Från och med 2023 års utlysning kan såväl ledamöter som icke-ledamöter nominera till alla priser och belöningar.


Priserna och belöningarna är inrättade efter finansierande donatorers önskemål och donationsvillkoren följs noga. En Pris- och belöningsnämnd ansvarar för beredningen av inkomna nomineringar. För vissa priser och belöningar har särskilda beredningsgrupper tillsatts i avsikt att underlätta arbetet för nämnden. Beredningsarbetet går ut på att bedöma nomineringsförslagens kvalitet samt huruvida den nominerade har en lämplig profil för priset eller belöningen. I de flesta fall kan priserna gå till såväl ledamöter som icke-ledamöter.

Akademien eftersträvar jämställdhet i både nominerings- och beredningsförfarande. Förslagsställarna bör ge en noggrann motivering för varje föreslagen kandidat, för att underlätta bedömningsarbetet och göra det så kvalitativt som möjligt. Från och med 2023 års utlysning kan såväl ledamöter som icke-ledamöter nominera till alla priser och belöningar. Slutligt beslut om vilka som ska erhålla pris/belöning fattas av akademien in pleno (d v s ledamöterna) eller av akademikollegiet, enligt viss ordning.

Mer information finns att hämta genom att klicka på respektive pris.
Förslaget skrivs i särskilt formulär och skickas via e-post till keiko.blesserholt@ksla.se, senast den 15 april.

Frågor besvaras av akademisekreterare Peter Normark (peter.normark@ksla.se) eller handläggare Keiko Blesserholt (keiko.blesserholt@ksla.se).


Akademiens priser

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.

 • A. W. Bergstens pris – för framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området som bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren.
 • S. O. Bergs och Fajer Fajerssons pris – för framstående insatser inom lantbrukets marklära/växtnäringslära och växtförädling/kvalitetsforskning.
 • Georg och Greta Borgströms pris – till person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.
 • Bertebospriset – internationellt pris till välmeriterad person som bedriver internationellt banbrytande forskning och utveckling inom livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.
 • Ulla och Birger Håstadius pris – för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, till  person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige.
 • Ulf och Greta Renborgs kulturpris – för att ha bidragit med kvalificerad och nyorienterande kunskap inom kulturarbete, folkbildning eller forskning, med ett brett landsbygdsperspektiv.
 • Nilsson Ehle-medaljen – för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom genetik och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.
 • Akademiens stora guldmedalj – för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.
 • Akademiens guldmedalj – för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält.
 • Akademiens silvermedalj – till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna.
 • Anders Elofsons medalj – till person som har utfört en utomordentlig gärning inom området vallfröodling och bete. Utlysning och nominering sker i särskild ordning.

Akademiens belöningar

delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari.

Till förslagsformuläret


Regionala belöningar

– delas ut genom respektive skogsstyrelses eller hushållningssällskaps försorg vid annat tillfälle än högtidssammankomsten

 • Ur Stiftelsen A. W. Bergstens donationsfond – till person som genom synnerligen förtjänstfull verksamhet kan anses utgöra ett föredöme inom sin yrkesgrupp inom jord- eller skogsbruk eller inom näring med anknytning till dessa.
 • Ur Stiftelsen N. P. Halléns donationsfond – för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården.
 • Ur Stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond & Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond – för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel.


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.