Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person, som inom skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.

Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, som ges till andra än forskarna inom det egna ämnesområdet. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

Nomineringstiden inför utdelning 28 januari 2016 har gått ut.

*************************************************

Belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation 2016

till två personer som i TV och radio visat att det personliga tilltalet och det fördjupande mötet med forskare, praktiker och beslutsfattare har en given plats och samlar en hängiven publik även i dagens medievärld. Henrik Ekman och Gustaf Klarin har var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna.

Pristagarna har medverkat till att skapa ett utvecklande möte mellan vetenskap och allmänhet och på så sätt tillgodosett dess intresse att vara informerad. Gemensamt för pristagarna är att de vågar vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritiska.

Henrik Ekman förmedlar på ett utomordentligt sätt och på vetenskaplig grund aktuell kunskap som rör miljöfrågor inom jord- och skogsbruk. Den närkontakt han har med natur och miljö ger en särskild nerv åt hans arbete. Dokumentärfilmernas titlar – som Arktisk tragedi, Min skog är ingen soptipp, Den svenska älgen, Virus på vingar, Vargen – hatad, älskad, buggad och Eken – in i döden levande – ger en bra bild av bredden i Henrik Ekmans produktion. Vid sidan av film och författarskap har han haft en rad uppdrag, bland annat vid SVT:s Aktuellt, Natur- och Vetenskapsredaktionerna, Vetenskapsprogrammet Nova, Vetenskapens värld, Världens natur och ansvarar numera för SVT:s inköp av natur- och vetenskapsprogram. Henrik Ekmans alter ego, dagsverspoeten Rune Runeman i Rimforsa, hördes i P1 Morgon på fredagarna 1998–2002.

Gustaf Klarin rör sig i sin verksamhet över hela det fält som de areella näringarna utgör. Han har haft stort inflytande på diskussionerna och kunskapsspridningen om dessa under sina drygt två decennier som välkänd radioröst – i program som Naturmorgon, Lantbruksnytt, Naturbruk, Odla med P1 och inte minst Vetenskapsradions Vetandets värld. Gustaf Klarin har ett brett perspektiv på natur- och lantbruksfrågor, med ett särskilt intresse för att diskutera hur vi kan nyttja naturen på ett hållbart sätt, inte minst med den globala livsmedelsförsörjningen för ögonen. Med vetenskap och beprövad erfarenhet i centrum betonar han vikten av att tillämpa forskningsrönen inom modern lantbruksteknik, samtidigt som han inte duckar för de svåra och utmanande frågorna om hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.

2015

till Filosofie doktor Emil V Nilsson som har medverkat till att göra museet Biotopia till Uppsalas mest besökta museum, där naturvetenskap blivit tillgängligt och intressant för både barn och vuxna.

2014

till Filosofie licentiat Björn Cederberg som har bedrivit ett mycket framgångsrikt kunskapsarbete som haft stor betydelse för naturvård och de areella näringarna. Han har med saklighet och glädje informerat allmänhet om frågor kring hot mot insektsfaunan generellt och mot pollinatörer i synnerhet.

2013

Filosofie doktor och Agronom Christel Cederberg för att hon genom entusiasm och djup kunskap inom ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker som lantbrukare och vanliga konsumenter.

2012

Laborator Christina Greko, Storvreta, för utomordentlig informationsgärning inom ämnet antibiotikaresistens och frågor rörande djur- och folkhälsa.

2011

Vetenskapsjournalist, FD Annagreta Dyring, för utomordentlig informationsgärning inom såväl universitets-, myndighets- musei- och förlagsvärlden som inom teatern.

2010

VMD Sofia Boqvist, för hennes förtroendeskapande information om zoonoser.

2009

Redaktör Anders Esselin

2008

Informationssekreterare Birgitta Johansson

2007

SkogD Åke Lindelöw

2006

Vetenskapsjournalist AnnLouise Martin

2005

FD Per Angelstam

2004

Statskonsulent Ingela Hallberg

2003

Professor Marie-Louise Danielsson Tham

2002

Professor Arnulf Merker

2001

Statskonsulent Thomas Norrby

2000

Redaktör Kurt Malmgren

1999

FD Claes Bernes

1998

Universitetsadjunkt Tomas Lagerström