Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1980.

Information och nomineringsblankett finns längst ned på sidan.

*******************************************************************

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete 2018

Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity, samt
Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.

Simon Forsberg har i sitt doktorsarbete tagit sig an svåra och komplicerade frågor inom genetiken. Han har främst undersökt hur de genetiska formerna epistasis och ”genetic variance heterogeneity” kan påverka det fenotypiska uttrycket. Den övergripande frågeställningen har varit att så kallad ”additivity”, d.v.s. att samverkande geners fenotypiska uttryck är resultatet av en enkel sammanläggning av deras effekt (addition), inte alltid gäller och att till exempel epistasis kan ha stor effekt på nedärvda egenskaper hos den enskilda individen. Simon Forsberg har applicerat sina teorier på praktiska exempel genom att analysera data rörande diabetes hos hund samt klimatanpassning och omsättning av molybden hos backtrav. Han har vidare vid studier av jästsvamp gjort nya och mycket spännande fynd som tydligt visar behovet av nya sätt att beskriva hur egenskaper nedärvs för att kunna utnyttja genomdata i avel och växtförädling.

Magnus Rudolfsson har i sitt doktorsarbete analyserat och utvecklat metoder för att pelletera torrefierad biomassa av lignocellulosa, främst från biprodukter som grenar och toppar men även från energigrödor som salix och rörflen. Han visar bl.a. att pelletering av torrefierad biomassa kräver betydligt högre precision än traditionell pelletering. I arbetet utvecklade Magnus Rudolfsson därför olika sätt att påverka kritiska felsteg i processen. Den innovativa forskning som Magnus Rudolfsson redovisar är ett viktigt bidrag till förverkligandet av en biobaserad ekonomi och främjandet av en ökad användning av förnybara biobränslen.

 

2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,
samt
till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt
till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust
samt
till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation
och
Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.

2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease
och
Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.

2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.

2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.
och
FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.

2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt
FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids

2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson

2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas

2007

SkogD Johan Lindeberg

2006

SkogD Erik Hellberg

2005

AgrD Alastair Ross

2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg

2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson

2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson

2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén

2000

Ingen utdelning

1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson

1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström

Utlysning 2018 och blankett för nominering