Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1980.

Information och nomineringsblankett finns längst ned på sidan.

*******************************************************************

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete 2017

till Skog doktor Mattias Eriksson, Njurunda och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, för hans avhandling Developing Client-Supplier Alignment in Swedish Wood Supply,
samt
till Veterinärmedicine doktor Jenny Larsson, Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, för hennes avhandling Neonatal Porcine Diarrhoea, Aspects on Aetiology and Pathology.

Mattias Eriksson har i sitt avhandlingsarbete analyserat innebörden av konceptet ”harvesting operations performance” som syftar till att identifiera sätt att effektivisera skogsindustrins försörjningskedjor genom att utveckla samsynen mellan skogsföretag och skogsentreprenörer.
Avhandlingen omfattar en analys av hur insamlade produktionsdata från skogsmaskiner kan leda till att identifiera optimal maskinkonfiguration under olika förutsättningar. Olika attribut som beskriver kundens värdering av avverkningsentreprenörers arbete har också analyserats. Slutligen har han utvecklat en testmetod för att stödja hur uppdragsgivarens samarbete med entreprenören kan utvecklas i syfte att nå en högre måluppfyllelse. Arbetet kommer att kunna ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av skogsnäringens försörjningskedjor. Avhandlingen kommer också att användas i utbildningen inom universitet i det boreala området.

Jenny Larsson har undersökt förekomst av och orsaker till en i Sverige tidigare okänd sjukdom hos späda grisar (NNPD, den ”nya spädgrisdiarrén”). Jenny Larsson har genom ett disciplinöverskridande arbetssätt kunnat förkasta flera tidigare föreslagna hypoteser rörande sjukdomens orsaker. Hon har också använt helt ny metodik, s.k. viral metagenomik, som medger en bred screening av olika virus i ett prov. Hon har vidare lyckats påvisa ett samband mellan bakterien Enterococcus hirae och sjukdomen. Jenny Larsson har genom ett innovativt angreppssätt tagit fram nya rön av högt vetenskapligt värde. Dessa rön kan omedelbart omsättas i praktisk kunskap men ligger också som en fast grund för framtida studier över sjukdomsframkallande egenskaper hos Enterococcus hirae och en eventuell utveckling av ett vaccin. Arbetet har utförts inom ett område som har stor betydelse för såväl djurvälfärd som möjligheten att minska sjuklighet och antibiotikaanvändning inom grisproduktionen.

2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt
till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust
samt
till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation
och
Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.

2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease
och
Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.

2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.

2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.
och
FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.

2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt
FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids

2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson

2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas

2007

SkogD Johan Lindeberg

2006

SkogD Erik Hellberg

2005

AgrD Alastair Ross

2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg

2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson

2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson

2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén

2000

Ingen utdelning

1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson

1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström

Nominera mottagare av belöningen