Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond kan utdelas belöning – penningsumma och diplom – till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna och/eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1980.

*******************************************************************

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete 2016

till Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt
till Filosofie doktor Mikael Thyrel, för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.

Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten har studerat fortplantningen hos älg, inklusive foster- och kalvdödlighet, samt infektioner med bakterien Anaplasma phagocytophilium. I bakgrunden fanns bland annat problemen hos älgstammen på Öland med få kalvar och dålig tillväxt hos djuren. Ett omfattande material har insamlats och provtagningar har skett under flera år i samband med jakt och GPS-märkning i Sörmland, Småland och på Öland. Laboratorieanalyser har även utförts i fält för att säkra undersökningarnas kvalitet. Sammantaget har dessa grundläggande studier gett ökad kunskap om fortplantningen hos älg och faktorer som påverkar antalet födda och överlevande kalvar. Resultaten i avhandlingen har gett nya insikter som är av praktisk betydelse för älgstammens framtida förvaltning.

Filosofie doktor Mikael Thyrel har vidareutvecklat metoder för att med hjälp av spektroskopiska tekniker karaktärisera biomassa från skog och åker för användning i bioraffinaderier och bioenergikombinat. Avhandlingen är en kreativ blandning av grundvetenskap med olika analytiska och multivariata metoder samtidigt som den praktiska tillämpbarheten beaktats och demonstrerats.

Med helt ny metodik har Mikael Thyrel bl.a. kombinerat metoder för analys av ämnen i aska (askelement) vilket medfört ökad precision i mätningarna. Han är en av de första att använda synkrotron röntgen för att studera askelement i nanoskala. Han har också för första gången identifierat andelen förorenande element i biomassa, vilka påverkar askmängden, med snabba och robusta mätmetoder som lämpar sig för praktisk kontinuerlig användning. Med avancerad bildbehandling visas möjligheterna att identifiera och sortera ut enskilda biomassapartiklar med högt innehåll av högvärdiga extraktivämnen. Mikael Thyrels studier och tillämpade metoder bedöms ha stor betydelse för fortsatt forskning och utveckling mot ett mer biobaserat samhälle.

2015

till Agronomie doktor Anna Berlin, SLU, för sin avhandling Population Biology of Puccinia graminis – Implications for the Epidemiology and Control of Stem Rust
samt
till Teknologie doktor Eva Lindberg, SLU, för sin avhandling Estimation of Canopy Structure and Individual Trees from Laser Scanning Data.

2014

Filosofie doktor Karin Eklöf, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Effects of Stump Harvesting and Site Preparation on Mercury Mobilization and Methylation
och
Filosofie doktor Tim Horstkotte, Umeå universitet, för sin avhandling Congested Landscapes: Social-Ecological Interactions Between Forestry and Reindeer Husbandry.

2013

Veterinärmedicine doktor Ingrid Ljungvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet för sin avhandling The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease
och
Filosofie doktor Victor Johansson, också vid Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes.

2012

FD Martin Andersson, SLU Alnarp, för hans avhandling Olfaction in the Spruce Beetle Ips typographus.
och
FD Anna Zachrisson, Umeå universitet, för hennes avhandling Commons Protected for or from the People.

2011

FD Fernando Saravia, SLU, Uppsala, för avhandlingen Cryopreservation of Boar Semen.
och
FD Sofia Trattner, SLU, Uppsala, för avhandlingen Quality of Lipids in Fish Fed Vegetable Oils.

2010

FD Therese Bjärstig: En gemensam europeisk skogspolitik: en integrationsteoretisk studie av ett politikområde på tillväxt
FD Johan Spens: Using GIS to predict landscape-scale establishment and extinctinctions of lacustrine salmonids

2009

FD Sabine G. Göttlicher
FD Helena Hansson

2008

FD Ulrika Jönsson Belyazid
FD Andrea Hinas

2007

SkogD Johan Lindeberg

2006

SkogD Erik Hellberg

2005

AgrD Alastair Ross

2004

FD Olle Hjerne
VMD Ann Lindberg

2003

AgrD Örjan Carlborg
FD Per Eliasson

2002

SkogD Anna Ringvall
VMD Håkan Andersson

2001

AgrD Lena Holm
FD Ann-Sofie Morén

2000

Ingen utdelning

1999

AgrD Johan Arvidsson
SkogD Mats Nilsson

1998

FD Sanna Black Samuelsson
VMD Jens Häggström

Bifogade dokument: