Belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Ur Stiftelsen Nanna Bergmansons, f. Wirén, fond kan utdelas belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.

Penningsumma och diplom delas ut till person som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet/högskola.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1985.

**********************************************************************

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning 2016

till professor Per G Berg för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

Professor Per G Berg är verksam som forskare och lärare vid Institutionen för stad och land vid SLU i Uppsala. Per G Berg är en mångsidig pedagog som engagerar studenter på alla nivåer. Med nydanande metoder och innovativt arbetssätt stimulerar han och ger goda förutsättningar till lärande. Han har blivit uppskattad för sin undervisning av studenter inom landskapsarkitektur, arkitektur, planering, biologi och miljövetenskap samt av interdisciplinära grupper av studenter på avancerad nivå.

Per G Berg är starkt engagerad i att föra ut kunskaper som främjar ett uthålligt samhällsbyggande. Han gav prov på sitt personliga engagemang i detta liksom sin stora pedagogiska förmåga när han som ledande kraft var med om att starta en av Sveriges första ekobyar i slutet av 80-talet, Håga by i Uppsala, där de 300 hushållen än idag har ambitionen att uppnå långsiktig hållbarhet.

Per G Berg har varit aktiv i att bygga upp utbildning för hållbar utveckling, nationellt och internationellt, t.ex. inom Baltic University Program som är ett nätverk av mer än 220 universitet i Östersjöregionen. Per G Berg har också publicerat resultat från ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt i såväl vetenskapliga tidskrifter som studentlitteratur och även för en intresserad allmänhet och beslutsfattare.

2015

till universitetslektor Maria Andersson för hennes innovativa arbete som pedagogisk ledare och lärare med fokus på studenternas lärande genom utmaningar, verklighetsanknytning och aktualitet i undervisningen.

2014

till universitetslektor Cecilia Mark-Herbert för sin innovativa pedagogik och enastående förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande samt bemöta och motivera studenter utifrån deras olika bakgrund.

2013

Professor Krister Sällvik för att med moderna pedagogiska metoder ha entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och metoder för att optimera helheten vid utformning av byggnader för animalieproduktion.

2012

Universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, SLU Alnarp, för hennes på beteendevetenskaplig grund utvecklade undervisning i ledarskap och organisation
och
Professor Lotta Rydhmer, SLU Uppsala, för hennes strategiska utveckling av undervisningen där studenternas aktiva inlärning sätts i centrum.

2011

Ingen utdelning

2010

Adjunkt Thomas Appelqvist, för hans framgångsrika undervisning i naturresursförvaltning och miljörätt.

2009

Forskningsassistent Hanna Astner

2008

SkogD Johnny Schimmel

2007

FD Sverker C. Jagers
FD Henrik Hammar
Universitetslektor och docent Carl Henrik Lyttkens

2006

Professor Pär Gustafsson

2005

FD Nils Trowald

2004

Docent Lennart Salomonsson

2003

Docent Marie Bengtsson
Docent Henrik Kylin

2002

Universitetslektor Lena Jonsell

2001

Universitetslektor Lena Andersson Eklund

2000

Ingen utdelning

1999

Docent Kristina Forslund

1998

FD Stefan Knight