Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Ur Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas en belöning – diplom och penningsumma – till person som gjort framstående insatser i skogs- eller jordbruksforskningens tjänst  och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.

Belöningen kan delas ut årligen; första gången 1979.

Nomineringstiden inför utdelning 28 januari 2016 har gått ut.

**********************************************

Belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst 2016

till agronom Henrik Nordenhem för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt snytbaggen.

Agronom Henrik Nordenhem har sedan 1980 varit verksam som forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi, och dess föregångare, vid SLU i Uppsala, där han har med stor entusiasm och påtaglig uppfinningsrikedom medverkat i forskning om och utveckling av skydd mot skador av insekter i skogen.

Henrik Nordenhem har främst varit verksam i utvecklingsprojekt kring snytbaggen, som är ett stort hot mot nysatta barrträdsplantor. Genom uthålligt och innovativt arbete med olika testmetoder i laboratoriet har han starkt bidragit till framtagning av ny kunskap om snytbaggens doftorientering och respons på smakämnen och signalsubstanser. Han har också arbetat med krävande och omfattande fältförsök i olika delar av landet för att undersöka hur skador av snytbagge kan minskas genom skogsskötselåtgärder.

Henrik Nordenhems idéer ligger till stor del bakom fyra patent på olika typer av plantskydd som ersättning för kemisk behandling av barrträdsplantor. Han är även medförfattare i många internationella publikationer, då som utförare av laboratorietester och fältförsök under ledning av andra, men han har också författat egna publikationer rörande avgörande upptäckter om snytbaggens biologi.

2015

till agronom Kristina Andersson för hennes föredömliga arbete att samordna stora delar av svenska praktiska grisförsök och därigenom underlätta tvärdisciplinär forskning och doktoranders möjligheter att bedriva sina projekt.

2014

till Förste laboratorieassistent Anna-Greta Haglund för hennes långa engagemang i forskningen om djurfoder, inte minst i arbetet med att utveckla och förfina relevanta analysmetoder, samt för den kompetens med vilken hon deltagit i utbildning av forskare och doktorander såväl i Sverige som i Sydostasien.

2013

Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek  för ett mångårigt hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och vilda djur i Sverige.

2012

Forskningsingenjör Claes Hellqvist, SLU Uppsala, för synnerligen uppskattat arbete vid SLU:s Institution för ekologi.

2011

Annika Rikberg, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper.
Christina Öhman, för synnerligen uppskattat och kompetent arbete vid SLU:s institution för mark och miljö.

2010

AgrD Mary MCAfee Graham, för hennes vederhäftiga språkliga assistans till svenska forskare.
Universitetslektor Sören Holm, för hans oegennyttiga statistiska insatser för många forskare under lång tid.

2009

SkogD Kjell Karlsson

2008

Ingenjör Hans Fryk

2007

Försökstekniker Berth Mårtensson

2006

Försökstekniker Kjell Andersson

2005

Forskningsingenjör Sixten Gunnarsson

2004

Ingenjör Berndt Nordén

2003

Forskningsingenjör Tomas Hallingbäck

2002

Laboratorieingenjör Verena Rehbinder

2001

Förste laboratorieassistent Inger Juremalm
Förste laboratorieassistent Karin Selin Wretling

2000

Försöksassistent Lennart Gustafsson
Forskningsingenjör Jan Parsby

1999

Forskningsingenjör Hans Ekwall

1998

Försökstekniker Hartmut Weichelt