A. W. Bergstens pris

Akademiens A.W. Bergstens pris delas ut till person, ledamot eller icke ledamot, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse.

Priset utgörs av penningsumma och en medalj i 18 k guld och det kan delas ut årligen ur Stiftelsen A.W. Bergstens donation, som tillkommit genom testamente 1922 av grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten.

****************************************************

A. W. Bergstens pris 2016

till agronomie hedersdoktor Annika Åhnberg, som under tre decennier på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt har bidragit till den nationella debatten om de areella näringarna.

Agr.dr h.c. Annika Åhnberg har under tre decennier som riksdagsledamot, som jordbruksminister, i chefspositioner i näringslivet och som egen konsult gjort en rad stora och viktiga insatser av bestående värde för den gröna sektorn, inte minst för jordbruk och landsbygdsutveckling. Under alla år har hon spelat en viktig roll i den allmänna debatten om och särskilt lyft fram jordbrukets stora betydelse i ett strategiskt framtidsperspektiv.

Annika Åhnberg har påverkat utvecklingen av jordbruket och övriga areella näringar i positiv riktning, inte minst vad gäller hållbarhet, genom sin direkta yrkesverksamhet, genom sina många uppdrag och genom sin roll som fri debattör. Av särskilt värde är hennes outtröttliga arbete med att sprida intresset liksom att öka medvetenheten om den gröna sektorns vikt och den potential för framtiden som den representerar.

Annika Åhnberg har lyckats sätta in sektorn i sitt vidare samhälleliga sammanhang. Hon ser och bejakar de möjligheter som forskning och teknisk utveckling erbjuder. Samtidigt ser hon de sociala, miljömässiga m.fl. problem som den pågående omvandlingen medför. Annika Åhnberg verkar för att dessa problem ska hanteras på ett sakligt och vetenskapligt väl underbyggt sätt. Samtidigt förmedlar hon en i grunden optimistisk syn på de areella näringarnas framtid.

Hon har också som ständigt aktiv och engagerad ledamot axlat flera tunga uppdrag inom akademien och har bl.a. varit ordförande i Allmänna avdelningen.

2015

till agronom Peter Sylwan som under 40 år på ett initierat sätt deltagit i och utvecklat lantbruksdiskussionen som skribent och journalist i press och radio samt som uppskattad konferensledare.

2014

till professor emeritus Per Åman för att han på ett visionärt sätt lett den vetenskapliga kunskapsutvecklingen om kopplingen mellan mat och hälsa med fokus på cerealier.

2013

till Filosofie doktor Ann Norderhaug för hennes enastående arbete för kulturlandskapet i Norden, där hon lagt grunden för en integrerad helhetssyn på traditionell produktion, med bevarande och bibehållande av natur- och kulturvärden.

2012

till lantmästare Stig Lindén, Borensberg, som med kraft, engagemang och tydligt ledarskap har drivit många förändringsfrågor i vårt lantbruk.

2011

till Agronomie doktor Göte Bertilsson för hans idoga och kvalificerade arbeten för att främja uthållig växtproduktion och då främst utifrån ett växtnäringsperspektiv.

2010

till Professor Arvid Uggla, som förutom egen resultatrik parasitologiforskning också framgångsrikt verkar som förste dekanus för den nybildade fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

2009

till Professor Patrik Grahn, för att han som föregångare via forskning, utbildning och information lyfter fram trädgårdens läkande krafter och naturens betydelse för människors hälsa.

2008

till Lantbruksrådgivare Torbjörn Lovang, för han att med gedigen biologisk och teknisk kunskap och med fokus på affärsmässighet har lämnat väl underbyggda råd för utvecklingen av svensk växtodling, med tydlig inriktning på det enskilda företaget.

2007

till Lantbrukare Göran Ohlsson, för att han med övertygelse och engagemang, kunnighet och diplomati har lett och utvecklat föreningen Odling i Balans alltsedan starten 1991 och därigenom verksamt bidragit till en positiv miljöutveckling i svenskt jordbruk.

2006

till VD Carl Piper, för att han med stort engagemang och kunnande ha genomfört en unik naturvårdssatsning för ekologisk utveckling i skogs- och jordbruket samt tillämpning av framsynta former för medarbetarnas engagemang och delaktighet till föredöme för alla som äger och förvaltar mark.

2005

till VD Jan Kjellman, för innovativ och okonventionell lansering av svenska livsmedel i anslutning till IKEA:s varumärke, vilket resulterat i betydande exportframgångar till glädje och föredöme för hela livsmedelssektorn.

2004

till VD Lennart Bengtsson, för ett framstående ledarskap inom jordbruket, präglat av entusiasm och framsynt marknadstänkande samt nydanande av kommunikationen mellan producent och konsument.

2003

till Professor emeritus Mårten Carlsson, för en ledargärning inom universitetsvärlden präglad av pedagogisk och forskningspolitisk framsyn samt utveckling av universitetets sektorsroll inom de areella näringarna och samverkan med samhället i övrigt.

2002

till Professor emeritus Jan Persson, för en forskar- och utbildningsgärning inom centrala frågor för utveckling av uthålligt jordbruk såsom växtnäringens, kolets och det organiska materialets omsättning och betydelse i odlingsmarken, samt för förmågan att koppla vetenskaplig teori till praktisk verklighet.

2001

till Professor emeritus Lars Kardell, för en vetenskaplig och pedagogisk gärning i ett osedvanligt brett spektrum från skogsskötsel, skogsbiologi och konsekvenser för natur och landskap av skogliga ingrepp till skogens rekreativa värden och skogshistoria samt för hans oräddhet att med sakligt underbyggda argument stimulera den skogliga debatten.

2000

till Stadsträdgårdsmästare Stefan Mattsson, Enköping, för att i en tid med minskande resurser på ett inspirerande sätt ha utvecklat trädgårdstraditionen i offentlig miljö.

1999

till Professor Ingvar Fredricson, för målmedvetet och framgångsrikt arbete för hästnäringens utveckling, nationellt och internationellt.

1998

till Författare Stefan Edman, för att utifrån en ekologisk helhetssyn intresseväckande och sakligt ha belyst människans ansvar för och beroende av vår natur.

1997

till Lantmästare Bleckert Lagerfelt, för framgångsrikt teoretiskt och praktiskt nytänkande inom såväl växtodling som husdjursskötsel – framsteg som analyserats och prövats i egen verksamhet för att därefter komma till användning i vida kretsar.

Tidigare A W Bergsten-pristagare