Akademiens guldmedalj

Akademiens guldmedalj delas ut tillsammans med diplom för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält till såväl ledamot som icke ledamot samt personal.


Akademiens guldmedalj Mer information

Akademiens guldmedalj (Ø 30 mm) har konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan, försedd med konung Gustav VI Adolfs krona. Akademiens guldmedalj (Ø 30 mm) bärs i grönt och svart band på bröstet. Beredning sker i Pris- och belöningsnämnden. Slutligt beslut fattas i akademikollegiet.

Medaljen instiftades 1996 och kan delas ut årligen.


2023

Professor emerita Marianne Elvander, Knivsta,
för att hon i sin roll som statsepizootolog vid SVA har visat en utomordentlig förmåga att kommunicera och omsätta vetenskapliga fakta till praktiska råd både i Sverige och internationellt, samt för att hon fortsatt för upp ämnesområdet på KSLA:s agenda.

Marianne Elvander visade under sin tid som statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt en utomordentlig förmåga att omsätta vetenskapliga fakta i praktiska råd till beslutsfattare, djurägare, rådgivare och media. Hennes sätt att presentera komplicerade och ibland oroväckande fakta kring husdjurens infektionssjukdomar väckte respekt, nationellt och internationellt. Som vice ordförande i styrelsen för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har Marianne Elvander bidragit till förståelsen för ”den svenska modellen” i en krets med stort inflytande över regelverk och forskning inom EU. Hon har alltid värnat tvärvetenskap och ledde planeringen av Uppsala Health Summit 2017 på temat ”Tackling Infectious Disease Threats with a One Health approach”, ett tema som skulle visa sig ligga i tiden. Marianne Elvander har inom KSLA lett arbetet med seminarier som förenat tillbakablickar med aktuell forskning – ”Farsoter i Sverige” och ”Galna kosjukan och köttmjölet – vad behöver vi minnas?”. Hon har då bidragit med sitt nätverk, sin kompetens och sitt goda anseende till stort gagn för KSLA.


2022

Styrelseordförande Crister Stark, Väderstad Holding, för hans visionära arbete och insatser för att förenkla jordbrukarens vardag genom att utveckla lantbruksmaskiner som påtagligt förbättrar lantbrukets villkor. De innovativa och moderna maskinerna bidragit till en ändrad syn på jordbearbetning och såteknik, till gagn för lantbrukare över hela världen.


2021

Professor Bill Hansson, verksam vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland,
för hans enastående arbete med att etablera, leda och utveckla internationell spetsforskning om insekters doftkommunikation samt hans bidrag till att kunskaperna tillämpats inom jord- och skogsbruk.


2020

Professor och skogsstrateg Göran Örlander, Stockaryd,
för att han som forskare och inom industrin verksamt har bidragit till utvecklingen av sydsvensk skogsforskning, nydanande skötselmetoder, kunskap om skogens klimatnytta, hållbarhetsfrågor och skogsförädling.


2019

Agronom Elisabeth Gauffin, Uppsala,
för att hon i ledande positioner bidragit till att utveckla olika organisationer med hållbarhetsbegreppets alla delar i fokus och för att hon internationellt förmedlat erfarenheter från svenskt jordbruk i fråga om miljö och djuromsorg, som en förutsättning för långsiktigt hållbar jordbruksproduktion.


2018

Torbjörn Fagerström, Stockholm, och Rolf Löfgren, Dalarö.
Professor emeritus Torbjörn Fagerström för att han outtröttligt, med god insikt och humor, har förklarat och försvarat vetenskapligt arbete och betydelsen av vetenskaplighet inom akademiens ansvarsområden.
F.d. avdelningsdirektören Rolf Löfgren för att han har haft en central roll i uppbyggnaden av den svenska statliga naturvården sedan 1960-talet. Han har framgångsrikt arbetat med bevarandet av skogar och bildandet av nationalparker.


2017

Professor emeritus Göran Jönsson, Skara, för hans insatser som forskare, lärare och akademisk ledare. Han har i sina olika roller gjort insatser av stor betydelse för svensk veterinärmedicins utveckling, för lantbrukets djurhållning och för att bevara vårt veterinärhistoriska arv.


2016

SkogD Jan Fryk. Hans visionära insatser inom tillämpad skoglig forskning och utveckling har skapat kunskapsbryggor mellan grundforskning och praktik, som haft avgörande betydelse för svenskt skogsbruks ökade hållbarhet och internationella konkurrenskraft.


2015

Professor emeritus Sune Linder för hans viktiga forskning kring klimatets och växtnäringens betydelse för skogens tillväxt samt för hans betydande insatser för att utveckla svensk och internationell skogsvetenskaplig forskning och utbildning.


2014

Professor Jan-Erik Hällgren för hans viktiga forskning kring skogsträdens fysiologi och hans stora insatser för att utveckla skogsvetenskaplig forskning och undervisning.


2013

Statsagronom Harry Linnér för hans utomordentligt viktiga arbete kring vattnets reglering och hushållning i odlingslandskapet.


2012

Fil.lic. Rune Frisén, Ekerö, akademiens guldmedalj för utomordentliga insatser gällande utvecklingen av svensk naturvård,
och
Professor Sándor Belák, Uppsala, för en enastående forskargärning inom den veterinärmedicinska virologin.


2011

Tidigare lantbruksrådet Gunnar André, för utomordentliga insatser gällande Sveriges Internationella samarbete inom jordbrukssektorn gällande husdjurens reproduktion
och
Professor Stig Einarsson, för en enastående forskar- och lärargärning gällande husdjurens reproduktion.


2010

Docent Carl-Gustaf Thornström, för mångårigt, framgångsrikt internationellt arbete gällande livsmedelssäkerhet och rättigheter till genetiska resurser.


2009

Professor Kjell Danell, för att han haft stor betydelse för utvecklingen av vetenskapligt baserad viltförvaltning. Hans produktion har spelat en avgörande roll i många beslutsprocesser där hans forskningsresultat bidragit med underlag för administrativa beslut.


2008

Professor Malin Falkenmark, för att hon i ett livslångt internationellt arbete om lantbrukets vattenförsörjningsfrågor, med vetenskaplig stringens och praktisk förankring bland annat ha utvecklat ”blue water/green water”-konceptet, vilket satt fokus på det regnförsörjda lantbrukets möjligheter till säkrare skördar. Hennes insatser utgör en brygga mellan vetenskap och politik. Vidare var hon drivande vid tillkomsten av Stockholm International Water Week
och
SkogD Reidar Persson, för hans unika kunskaper om världens skogar, förståelse för och mångåriga deltagande i de globala skogliga policyprocesserna. Genom att vara sunt kritisk, originell och realistisk har han vunnit stor internationell respekt.


2007

Professor Margareta Ihse, för hennes utomordentligt gedigna, mångfacetterade och betydelsefulla insatser inom naturgeografisk och landskapshistorisk forskning – särskilt fjällvärldens vegetationskartering – spridande och tillämpning av ny kunskap samt opinionsbildning på saklig grund, bland annat genom ideella organisationer.


2006

TeknD h c Carl Kempe, för framsynt och långsiktigt stöd till förstklassig skoglig och skogsindustriell forskning grundat på egen kunskap, erfarenhet och strategisk analys
och
Forskningsledare Torleif Ingelög, för en oförtröttlig pionjärinsats inom svensk naturvård där både hot och lösningar har lyfts fram med samma engagemang varvid skogs- och jordbruk samt naturvård ofta låtit sig integreras på ett framgångsrikt sätt.


2005

Lantbrukare Inger Källander, för att målmedvetet och prestigelöst ha gått i bräschen för en insiktsfull utveckling av organisation, mål och strategier för det ekologiska lantbruket
och
Professor Dag Lindgren, för internationellt uppmärksammade nya teorier och matematiska modeller inom kvantitativ genetik tillämpade på praktisk skogsträdsförädling.


2004

till VD Carl Ulfsparre, för en omfattande och gedigen gärning som ledare för olika organisationer inom de areella näringarna samt för en framgångsrik förvaltning i skogsbruket.


2003

Forskningsledare Bengt Ehnström, för en livsgärning som forskare, lärare och inspiratör inom entomologin och för pionjärinsatser inom såväl skogsskydd som naturvård av högsta internationella kvalitet.


2002

Professor emeritus Björn Isaksson, för en ledande roll under fyra decennier inom svensk nutritionsforskning och internationell klinisk nutritionsforskning
och
Skog.lic. Sven Sjunnesson, för insatserna för det svenska familjeskogsbruket framför allt inom skogsforskning och skogspolitik samt för engagemanget i internationella skogsfrågor.


2001

Professor emeritus Fritz Bergman, för en framgångsrik gärning som skogsforskare, lärare och praktiker och för hans klarsyn i centrala skogsskötselfrågor, där en senare utveckling skulle visa sig följa hans ställningstaganden.


2000

Professor emeritus Inge Håkansson, för att med uthållighet och fantasi, både i Sverige och internationellt, ha klarlagt markpackningens stora betydelse i syfte att nå en hållbar utveckling inom jordbearbetningsområdet
och
Professor Per-Ove Bäckström, för att ha utvecklat skogsskötseln så att även miljöhänsynen fått stor tyngd samt för att ha främjat och utvecklat skoglig forskning och utbildning.


1999

Lantmästare Karl-Gustaf Insulander, för stor skicklighet som arbets- och driftledare inom praktiskt jordbruk och för framstående insatser inom jordbruksförvaltning, kulturvård, växtodling och animalieproduktion
och
Civiljägmästare Olle Berggrund, för framstående insatser i den rationaliserings- och mekaniseringsutveckling som fått avgörande betydelse för skogsbrukets lönsamhet och skogsnäringens konkurrenskraft.


1998

Professor emeritus Ulf Renborg
och
VD Åke Wirtén
och

Civiljägmästare Eric Falk


Tidigare mottagare av akademiens guldmedalj inkl 2023 som pdf.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…