Akademiens silvermedalj

Akademiens silvermedalj delas tillsammans med diplom ut till person, som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Belöningen ska uppmärksamma insatser av enskilda personer.

Akademiens silvermedalj kan delas ut årligen (fram till 2013 års utdelning var den en silverplakett,  instiftad 1995 och utformad av hovjuvelerare Claës Giertta). Akademiens silvermedalj är i sterlingsilver, diameter 31 mm, med konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan och försedd med konung Gustav VI Adolfs krona. Den utdelas ur stiftelsen A. W. Bergstens fond.

Information och nomineringsblankett finns längst ned på sidan.

*****************************************

Akademiens silvermedalj 2018

Gunnar Arnborg, Gråbo, och Eleonor Schütt, Lycke.
Hembygdsforskaren, författaren och folkbildaren Gunnar Arnborg. Hans livsgärning är att i böcker, föreläsningar och annat synliggöra det svenska kulturlandskapet och dess värden i en föränderlig värld.
Matkonsulten Eleonor Schütt för hennes osvikliga förmåga att förmedla komplex information på ett lättbegripligt, entusiasmerande och inspirerande sätt, vilket ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet bland allmänheten, i skolan och som en del i företagens personalvård.

Gunnar Arnborg har som folkbildare med stort engagemang synliggjort den förändring som det svenska kulturlandskapet har genomgått under det senaste seklet och hur snabbt vårt biologiska kulturarv försvinner utan aktiva motåtgärder. Kulturella och biologiska spår av tidigare generationers naturbruk tynar bort, och successivt förändras vår bild av vad som är att betrakta som en värdefull miljö. Gunnar Arnborg har visat att våra referensramar för vad vi betraktar som värdefulla hagmarker har förskjutits under de senaste decennierna till det allt mer triviala. Landskapets kulturella aspekter har synliggjorts i bok efter bok, såsom Stenmur’n: odlarmöda i Västergötland från 1980, Mulens marker: bete och boskap i hage och vallskog tillsammans med Åke Carlsson och Tore Hagman från 1987, Eneboken från 1992, Folk och potatis från 1996 och Blommor i bondebygd: herbarier, närnatur, folktro, läkekonst, naturlyrik, lokala växtnamn från 2009. Gunnar Arnborg är en engagerad folkbildare i kulturarvets tjänst.

Eleonor Schütt har under 30 år på ett förtjänstfullt sätt ökat kunskapen om matens betydelse för ett gott liv i allmänhet och folkhälsan i synnerhet, bland allmänheten, i skolan, restauranger och som en del i företagens personalvård. Eleonor Schütt är en känd radioprofil på regional nivå och har i sina matprogram lyft fram glädjen och nyttan med bra mat. Hon har medverkat till att lyfta potatisens status genom storytelling och har utvecklat applikationer som gör det enkelt för alla att laga mat och som dessutom används som läromedel i skolans hem- och konsumentkunskap. Eleonor Schütt har en osviklig förmåga att förmedla tung och komplicerad information på ett lättbegripligt, entusiasmerande sätt som gör att människor inspireras till större kunskaper och ökad matglädje till nytta för konsumenter och företagare inom de gröna näringarna.

 

Akademiens silvermedalj 2017

till förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping. Hans arbete med att lyfta fram betydelsen av den gröna sektorns produktion för svensk livsmedelsberedskap har uppmärksammat media och samhälle på den sårbarhet som präglar livsmedelsförädling och livsmedelsdistribution.

Akademiens silvermedalj 2016

till docent Rolf Kjellström för hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart brukande.

Akademiens silvermedalj 2015

till lantmästare Peter Herthelius för hans stora inflytande på den praktiska utformningen av decenniers svenska jordbruksinsatser i fattiga länder och särskilt på växtförädlingsområdet.

Akademiens silvermedalj 2014

till flyktingsamordnare Djamal Hamaili, Valdemarsvik, för hans framgångsrika insatser att marknadsföra landsbygden och de areella näringarna som ett alternativ till storstadsmiljöerna, för personer med utländsk bakgrund som kommer till Sverige.

Akademiens silvermedalj 2013

till agronom Bengt Everitt för att med stort engagemang och med bred kunskap verkat för relevant forskning och tillämpningar av forskningsrönen inom mjölkbranschen.
och
till civiljägmästare Hans-Jöran Hildingsson för att han med stort engagemang lyckats väcka intresse för de areella näringarna, främst skogen, hos den breda allmänheten, inte minst bland barn och ungdom.

Akademiens silverplakett 2012

till verksamhetsledare Bodil Cornell, Ås, för hennes skickligt nätverkande, passion och uthållighet vid utvecklingen av mathantverkscentrumet Eldrimner.

2011

till landskaphistoriker och ekolog Kelvin Ekeland för banbrytande utveckling av natur- och kulturmiljövården
och
till AgrD Kjell Andersson, för gediget vetenskapligt och praktiskt värdefull svinavelsforskning som bl a lett till Pigham-konceptet

2010

till civiljägmästare Sverker Johansson, för utvecklandet av pedagogiska beslutstöd inom skogsbruket.

2009

till avdelningschef Margareta Frost Johansson, för hennes framgångsrika engagemang att lyfta fram matens betydelse för folkhälsan i breda kretsar. Hon har dessutom i hög grad bidragit till att införliva utländsk matkultur i det svenska samhället och hon har en sällsynt förmåga att utveckla och vårda nätverk mellan företag, myndigheter och organisationer.

2008

till förbundsjurist Malin Brännström, Svenska Samernas Riksförbund, för att hon engagerat och med breda kunskaper har medverkat till konstruktiva lösningar och förbättrat samarbetsklimat mellan rennäring och skogsbruk.

2007

till författaren Mårten Aronsson, för att på ett banbrytande tvärvetenskapligt, pedagogiskt och inspirerande sätt ha visat på de botaniska värdena i brukade kulturmarker och hans dokumentation av gammal etnobiologi, vilket är till direkt nytta för landsbygdens utveckling.

2006

till agronom Caroline Trapp, för engagemang och förmåga att kommunicera den gröna sektorns nytta och betydelse för dagens och framtidens samhälle samt att med kraft och mod driva sektorns förnyelsearbete framåt.

2005

till lantmästare Per Brunberg, för att han med stort engagemang har lyft fram jordbruket som en positiv yrkesverksamhet för den unga generationen och framhållit de möjligheter som finns för ett framtida hållbart jordbruk.

2004

till f. länsjägmästare Rune Ahlander, för att som engagerande kunskapsspridare och inspiratör framgångsrikt ha fångat upp och skapat debatt kring aktuella skogsfrågor.

2003

till jägmästare Helene Reiter, för att med levande intresse för skogsskötsel med stor yrkesskicklighet och entusiasm ha höjt kompetensen hos framför allt kvinnliga skogsägare och dessutom skogsintresserade i allmänhet.

2002

till fortbildningsledare Bo Nilsson, för engagemang och drivkraft i utveckling av dialogen mellan skogsnäring och skola i riksprojektet ”Skogen i Skolan”, samt för bidragen till ökad förståelse för och kunskap om skogens betydelse för Sverige
och
till matombudsman Carita Wallman Larsson, för att långsiktigt, med maten och måltiden som främsta instrument, ha verkat för att lyfta fram lantbruket och landsbygden inför allmänhet och skolungdom.

2001

till antikvarie Marie Odenbring Widmark, för att hon med sin blick för helheten och omsorgen om odlingslandskapet inbjuder till ett ökat kunnande hos barn, beslutsfattare och lantbrukare. Hennes insatser är av stor betydelse för att varaktigt öka kunskapen om det öppna landskapet och de agrara näringarna.

2000

till adjunkt Bodil Nilsson, för att som lärarutbildare med entusiasm och smittande engagemang ha förmedlat kunskaper av stor varaktig betydelse för de areella näringarna.

1999

till hemkonsulent Silwa Cedell, som på entusiasmerande och lättförståeligt sätt fört ut kunskap om näringsriktig kost främst baserat på inhemska råvaror
och
till hemkonsulent Gunnel Larsson, för förmågan att väcka intresse för livsmedelsproduktion och livsmedlens tillvaratagande hos såväl konsumenter som producenter.

1998

till adjunkt Bertil Erkén
och

till adjunkt Lennart Sidén
och
till agronom Bertil Larsson.

1997

till hushållslärare Carin Nygårds.

Utlysning 2018 och blankett för nominering