Anders Elofsons medalj

Akademiens Anders Elofsons medalj, i solitt silver (Ø 38 mm), delas ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information samt praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.

Anders Elofsons medalj instiftades 2011 och kan delas ut varje år.

Anders Elofsons medalj 2017

Inbjudan att föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj

Belöningen (medalj, 10 000 kronor och diplom) delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2017.

Skriftligt motiverat förslag (blankett längst ned på denna sida) ska vara akademien tillhanda senast den 7 november 2016 under nedanstående adress.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM
eller
keiko.blesserholt@ksla.se

 

*************

Anders Elofsons medalj 2016

till docent Eva Spörndly för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.

Docent Eva Spörndly, verksam vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, har under många år arbetat med forskning, undervisning och kunskapsförmedling om bete i husdjursproduktionen. Eva Spörndly har verkat för att betet ska vara ett naturligt inslag i produktionssystem för olika djurslag och inriktningar, inte minst genom att anta utmaningen med bete i mjölkproduktion med robot där hon bland annat är delaktig i ett större EU-projekt. Eva Spörndly har en sällan skådad förmåga att inte tappa vare sig vetenskaplig kvalitet eller praktisk relevans och tillämpning och får därmed såväl studenter som forskarkollegor att förstå betets komplexitet och stora potential för mjölkkor, köttproducerande djur och hästar, samt för människor via de naturvärden som betesmarkerna ger. Hon har också varit aktiv inom bl a FOMA-projekt (fortlöpande miljöanalys), HagmarksMISTRA och arrangemang av EGF2008. Hennes roll i kunskapsutvecklingen om bete och betesnyttjande saknar sannolikt motstycke i Sverige.

 

2015

till lantmästare Tore Dahlqvist för att han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket.

2014

till försöksledare Jan Jansson för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i Sverige.

2013

till lantbrukare Erik Arvidsson, Kumla, för att han är en riksbekant skicklig odlare av timotejfrö, som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar.

2012

till byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala,  för att hon med aldrig sviktande entusiasm och med hjärtat driver vall- och betesfrågorna i fullständig likhet med Anders Elofson.

***********************************************************************

Anders Elofson

föddes som bondson 1873 i värmländska Gunnarskog och blev Alnarpsagronom 1897. Han tjänstgjorde sedan som lärare och förvaltare, föreståndare på Utsädesföreningens Ultunafilial, statskonsulent i fröodling samt till sist som föreståndare för Betes- och Vallföreningen (sedemera Vall- och Mosskulturföreningen), vars initiativtagare han var. Anders Elofson gick i pension 1939 och avled i Uppsala 1957.

Under 1900-talets första decennier studerade Anders Elofson vid Polytechnikum i Zürich, gjorde flera studieresor och deltog i utredningar rörande frökontroll och -handel. Han var en stor pedagog och upplysare och erhöll ett stort antal utmärkelser och hedersledamotskap; hedersdoktor vid universitetet i Leipzig, ordnar från samtliga nordiska länder, tyska Eythmedaljen, Lantbruksakademiens stora guldmedalj och KTH:s stora pris, för att nämna några.

Anders Elofsons hjärtefrågor var den kultiverade vallen, särskilt bete, vallfröodling och frökontroll. Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut i denna anda. 

Utlysning och nomineringsblankett