Anders Elofsons medalj

Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information eller praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.


Anders Elofsons medalj Mer information

Anders Elofsons medalj, i solitt silver (Ø 38 mm), instiftades 2011 och kan delas ut varje år.
Utlysning och nominering sker i särskild ordning och priset beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond. Beredning sker i styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons fond. Slutligt beslut fattas av Anders Elofsons stiftelse.

Dags att nominera mottagare av 2024 års Anders Elofsons medalj. 

Blankett med skriftligt motiverat förslag på mottagare ska vara akademien tillhanda senast den 1 oktober 2023 under nedanstående adress.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM
eller
keiko.blesserholt@ksla.se

Till utlysningsdokument. Till förslagsformulär.

___________________________________________________________


2023

Agronomie doktor Magnus Halling, Uppsala,
för att hans insatser inom forskning och sortprovningsverksamhet bidragit till kunskapsspridning och utveckling av frö- och grovfoderodlingen i Sverige och därigenom stöttat lantbrukarna i deras utmaningar i odlingen.

Agronomie doktor Magnus Halling har under fyra decennier förtjänstfullt arbetat med forskning och kunskapsspridning kring odling och produktion av grovfoder. Han har också varit ansvarig för den officiella sortprovningen av vallväxter i södra och mellersta Sverige och delansvarig för den officiella sortprovningen av ettåriga grödor. Genom en unik kombination av forskning och starkt engagemang för den praktiska odlingen av vallfoder har Magnus Halling blivit en mycket uppskattad lärare i agronomutbildningen. Samma förmåga har även gjort honom till en efterfrågad föreläsare vid kurser riktade till lantbrukare och rådgivare. Magnus Halling deltog även tidigt som svensk representant i internationella samarbetsprojekt inom vallområdet och har bl.a. stått för gemensam publicering av viktiga resultat från de transeuropeiska temaprojekten ”Sweetgrass” och ”Legsil” tillsammans med forskarkollegor från bl.a. Storbritannien, Tyskland och Finland. Det internationella intresset ledde också till att han aktivt drivit samarbetsprojekt med Nicaragua som involverat utbildning av ett stort antal doktorander. På senare år har Magnus Halling även deltagit i utveckling av simuleringsmodeller för odling av vallgrödor och majs som grovfoder vilket har lett till en förbättrad och ökad förståelse av förutsättningarna för vall- och majsodlingen i Sverige.


2022

Agronom Gunilla Lindahl-Larsson, Hässleholm,
för hennes insatser för kunskapsspridning och utveckling av fröodlingen i Sverige och för det arbete hon gör för att möta fröodlarnas utmaningar i odlingen, alltid med gården i fokus.


2021

Ingen utdelning.


2020

Docent Anne-Maj Gustavsson, Umeå,
för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan från valletablering över bete till konserverat foder för idisslare.


2019

Agronom Thorsten Rahbek Pedersen, Lund,
för hans insatser för att förbättra den svenska fröodlingen och den biologiska mångfalden – ett arbete vari han visat stor förmåga att såväl involvera odlare och rådgivare som intressera media för området vallodling.


2018

Forskningsledare Rolf Spörndly, Uppsala,
för hans betydande insatser i kunskapsutvecklingen gällande foder och utfodring, speciellt vallfodrets värdering, beredning och utnyttjande.


2017

till Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.


2016

till docent Eva Spörndly för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.


2015

till lantmästare Tore Dahlqvist för att han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket.


2014

till försöksledare Jan Jansson för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i Sverige.


2013

till lantbrukare Erik Arvidsson, Kumla, för att han är en riksbekant skicklig odlare av timotejfrö, som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar.


2012

till byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala,  för att hon med aldrig sviktande entusiasm och med hjärtat driver vall- och betesfrågorna i fullständig likhet med Anders Elofson.


Anders Elofson

föddes som bondson 1873 i värmländska Gunnarskog och blev Alnarpsagronom 1897. Han tjänstgjorde sedan som lärare och förvaltare, föreståndare på Utsädesföreningens Ultunafilial, statskonsulent i fröodling samt till sist som föreståndare för Betes- och Vallföreningen (sedemera Vall- och Mosskulturföreningen), vars initiativtagare han var. Anders Elofson gick i pension 1939 och avled i Uppsala 1957.

Under 1900-talets första decennier studerade Anders Elofson vid Polytechnikum i Zürich, gjorde flera studieresor och deltog i utredningar rörande frökontroll och -handel. Han var en stor pedagog och upplysare och erhöll ett stort antal utmärkelser och hedersledamotskap; hedersdoktor vid universitetet i Leipzig, ordnar från samtliga nordiska länder, tyska Eythmedaljen, Lantbruksakademiens stora guldmedalj och KTH:s stora pris, för att nämna några.

Anders Elofsons hjärtefrågor var den kultiverade vallen, särskilt bete, vallfröodling och frökontroll. Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut i denna anda.


Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…