Anders Elofsons medalj

Akademiens Anders Elofsons medalj, i solitt silver (Ø 38 mm), delas ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information samt praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast: betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.

Anders Elofsons medalj instiftades 2011 och kan delas ut varje år.
Beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond.

 

*************

Anders Elofsons medalj 2017

till Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro, för hennes gärningar inom växtodling och hennes avgörande insatser inom sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och utvecklingen av vallfröodlingen.

Agr.dr Ann-Charlotte Wallenhammar, verksam vid Hushållningssällskapet och SLU, har länge varit en framstående företrädare för forskning, fältförsök, informationsspridning och tillämpningen inom växtodlingen, för sjukdomsdetektering i vallbaljväxter och för utvecklingen av vallfröodlingen. Hon har med ett brinnande engagemang arbetat brett på olika nivåer: med praktiskt jordbruk och som växtodlingsrådgivare; och som forskare med att utveckla tillämpbara odlingsåtgärder i vallfröodling och ta fram molekylärbiologiska metoder för att genom DNA-teknik detektera patogena svampar som orsakar rotröta i rödklöver.
Ann-Charlotte Wallenhammar har framgångsrikt utvecklat fröproduktionen av gräs och klöver inom ekologisk odling och har utsetts till en av mest betydelsefulla personerna inom detta område.
Hon är också verksam som sakkunnig inom Formas och lägger mycket tid på att sprida kunskap och forskningsresultat i Sverige, genom presentationer på nationella, regionala och lokala möten och konferenser, och även internationellt, t ex i Finland, Norge, Australien, Kanada, USA och Kina. Med sina gedigna kunskaper och sitt stora engagemang har hon haft en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen inom vallbaljväxter och vallfröodling och är en framstående företrädare för detta verksamhetsområde.

2016

till docent Eva Spörndly för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.

2015

till lantmästare Tore Dahlqvist för att han genom åren utvecklat en omfattande och genuin kunskap inom vallfröodling som han aktivt delat med sig av till lantbruket.

2014

till försöksledare Jan Jansson för hans gedigna insatser inom rådgivningen och inom den tillämpade fältforskningen för utveckling av vallodlingen i Sverige.

2013

till lantbrukare Erik Arvidsson, Kumla, för att han är en riksbekant skicklig odlare av timotejfrö, som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar.

2012

till byrådirektör Nilla Nilsdotter-Linde, Uppsala,  för att hon med aldrig sviktande entusiasm och med hjärtat driver vall- och betesfrågorna i fullständig likhet med Anders Elofson.

***********************************************************************

Anders Elofson

föddes som bondson 1873 i värmländska Gunnarskog och blev Alnarpsagronom 1897. Han tjänstgjorde sedan som lärare och förvaltare, föreståndare på Utsädesföreningens Ultunafilial, statskonsulent i fröodling samt till sist som föreståndare för Betes- och Vallföreningen (sedemera Vall- och Mosskulturföreningen), vars initiativtagare han var. Anders Elofson gick i pension 1939 och avled i Uppsala 1957.

Under 1900-talets första decennier studerade Anders Elofson vid Polytechnikum i Zürich, gjorde flera studieresor och deltog i utredningar rörande frökontroll och -handel. Han var en stor pedagog och upplysare och erhöll ett stort antal utmärkelser och hedersledamotskap; hedersdoktor vid universitetet i Leipzig, ordnar från samtliga nordiska länder, tyska Eythmedaljen, Lantbruksakademiens stora guldmedalj och KTH:s stora pris, för att nämna några.

Anders Elofsons hjärtefrågor var den kultiverade vallen, särskilt bete, vallfröodling och frökontroll. Akademiens Anders Elofsons medalj delas ut i denna anda. 

Hämta inbjudan och nomineringsblankett