Bertebos Prize

The Bertebos Prize was instituted in 1996 by Brita and Olof Stenström as a means of promoting education and research in the food chain. The prize consists of two parts, a diploma and 300,000 Swedish kronor, which are awarded in January every second year,  followed by a two-day conference in Falkenberg in the following year. The award-winner plans the conference in collaboration with the Academy and opens the conference with a plenary lecture.

Internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg. Det delas ut vartannat år av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.
Priset består av två delar, ett diplom och en prissumma om  300 000 kronor som bekostas av Bertebos Stiftelse.
Prisutdelningen åtföljs av en tvådagarskonferens i Falkenberg påföljande år, som planeras av pristagaren i samarbete med akademien.
Namnet Bertebos är kopplat till företagsnamnet Berte Qvarn och initialerna på makarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

********

Propose candidates for the Bertebos Prize 2017

This year we invite you to nominate candidates in the field of sustainable intensification of agriculture. Download invitation and nomination form below or click here to read more about the 2017 Bertebos Prize →

********

Bertebos Prize 2015

jointly to Professor Jan Delcour, for his unique research on food additives,

and

to Professor Youling L. Xiong, mainly for his research on the mechanisms regulating proteins and peptides in processed food.

Professor Jan Delcour’s unique research on food additives has found a variety of applications in the cereal-based food industry.

Welcome to the Bertebos Conference 2016 with the participation of Professor Delcour and Professor Xiong! →

Jan Delcour works at the Katholieke Universiteit Louven in Belgium and manages operations at the Laboratory of Food Chemistry and Biochemistry. His research can generally be related to the grain field and covers both basic and more applied research that has resulted in many scientific applications and a series of patents. Important areas of Jan Delcour’s groundbreaking and comprehensive research are: 1) Grain components and fractions and their functional properties in food systems; 2) Enzymes (e.g. xylaneses) as additives in bread making and other bioprocesses and the importance of natural enzyme inhibitors in these systems; and 3) Methods for the industrial production of oligosaccharides from arabinoxylan in the by-products of the grain industry and mapping of their functional and health properties.

Professor Youling L. Xiong started his academic career at Jiangnan University, China, then moved to the United States and received his Master’s at Oregon State University, his PhD at Washington State University and continued as a postdoctoral fellow at Cornell University. He has served as a professor at the University of Kentucky since 1990.

Professor Xiong’s research during these 30 years has focused on the chemical, physical and biochemical mechanisms that regulate how proteins and peptides work in food and especially in processed products with meat or fish. His research focus has always been on the interaction between natural food ingredients and chemical additives to enhance the quality and nutritional value of food. His remarkably productive career and reputation in this research area is shown by his long list of cited scientific publications, long list of supervised PhD students and postdoctoral scholars, technical contributions to the food industry and many professional awards. He has also successfully organised and led numerous national and international conferences and symposia, and served as editor of scientific journals.

****

till Professor Jan Delcour, Leuven, Belgien, för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.

och

till Professor Youling L. Xiong., Lexington, Kentucky, USA, för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Professor Jan Delcours forskning har funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin. Jan Delcour arbetar vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien och leder verksamheten vid Laboratoriet för livsmedelskemi och livsmedelsbiokemi. Hans forskning kan i huvudsak relateras till spannmålsområdet och omfattar både grundläggande och mer tillämpad forskning som resulterat i en rad patent. Viktiga områden för Jan Delcours banbrytande och omfattande forskning är (i) Spannmålskomponenters och fraktioners funktionella egenskaper i livsmedelssystem, (ii) Enzymer (exempelvis xylanaser) som tillsatser vid bakning och andra bioprocesser och betydelsen av naturliga enzyminhibitorer i dessa system, samt (iii) Metoder för industriell framtagning av oligosacckarider från arabinoxylaner i biprodukter från spannmålsindustrin och kartläggningen av dessa oligosackariders funktionella och hälsomässiga egenskaper.

Professor Xiong började sin universitetskarriär vid Jiangnan University i Kina, flyttade sedan till USA och avlade sin master vid Oregon State University, sin doktorsexamen vid Washington State University och fortsatte som postdoktor vid Cornell University. Han har verkat som professor vid University of Kentucky sedan 1990.
Professor Xiongs forskning under dessa 30 år har fokuserat på de kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk. Hans forskningsfokus har alltid handlat om samspelet mellan naturliga livsmedelsingredienser och kemiska tillsatser för att höja kvaliteten och näringsvärdet hos livsmedel.
Hans anmärkningsvärt produktiva karriär och anseende inom detta forskningsområde visas av hans långa lista av citerade vetenskapliga publikationer, långa lista med handledda doktorander och postdoktorer, tekniska bidrag till livsmedelsindustrin, och många professionella utmärkelser. Han har även på ett förtjänstfullt sätt organiserat och lett ett stort antal nationella och internationella konferenser och symposier samt fungerat som redaktör för vetenskapliga tidskrifter.

***

Bertebos Prize 2013

The 2013 Bertebos Prize is awarded to professor Philip Lowe for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

Bertebos Prize 2011

to professor Karen Beauchemin,  Alberta, Canada, for her pioneering research into reducing the environmental impact of ruminant animals without having a negative impact on productivity and animal husbandry.

Bertebos Prize 2009

to Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA, for his outstanding work in development economics and as effective head of several development research institutions focusing on food, agriculture and rural poverty. Dr. von Braun is currently director of the International Food Policy Research Institute, which has formulated successful new policy initiatives relating to trade and aid, famine and health and nutrition. He is active as a member of many scientific advisory boards dealing with agriculture in developing countries.

Bertebos Prize 2007

to Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland, who has been a leading scientist in the development of methods for DNA transformation in plants. Through the new techniques, important hereditary characters, for instance disease resistance and improved quality, have been added to crops such as wheat, rice and cassava.
In the particular case of ‘Golden Rice’ Prof. Potrykus and his team has engineered a rice variety to produce b-caroten. b-caroten is a precursor to vitamin A – an important ingredient to prevent blindness. Lack of vitamin A causes today blindness to numerous children in developing countries. Professor Potrykus has been working tirelessly to resolve all the patent and legal obstacles that for several years have prevented the free use of ‘Golden Rice’ by many rice breeding institutes and small-scale farmers.

Bertebos Prize 2005

to Professor Piotr Kowalik, Gdánsk, Poland, for outstanding multidisciplinary research in water dynamics in agriculture and forestry and for pioneering development and implementation of waste water treatment methods in constructed wetlands and in energy crops production systems.

Bertebos Prize 2003

till Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket.
och
till Professor John R. Porter, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor.

Bertebos Prize 2001

till Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, för hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

Bertebos Prize 1999

till Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Tyskland, för pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika (for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives), inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.

Bertebos Prize 1997

to Professor Christopher Polge, Cambridge, England, for his exceptional scientific contribution to the methods within animal reproduction especially for the bull semen preservation and its use in genetic selection.

Bifogade dokument: