Bertebos Prize

Internationellt vetenskapligt pris som instiftades 1996 av makarna Brita och Olof Stenström, Falkenberg. Det delas ut vartannat år av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för väl meriterad, banbrytande utvecklingsmetod, som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa eller ekologi.
Priset består av två delar, ett diplom och en prissumma om  300 000 kronor som bekostas av Bertebos Stiftelse.
Prisutdelningen åtföljs av en tvådagarskonferens i Falkenberg påföljande år, som planeras av pristagaren i samarbete med akademien.
Namnet Bertebos är kopplat till företagsnamnet Berte Qvarn och initialerna på makarnas respektive förnamn Brita och Olof samt efternamnet Stenström.

The Bertebos Prize was instituted in 1996 by Brita and Olof Stenström as a means of promoting education and research in the food chain. The prize consists of two parts, a diploma and 300,000 Swedish kronor, which are awarded in January every second year,  followed by a two-day conference in Falkenberg in the following year. The award-winner plans the conference in collaboration with the Academy and opens the conference with a plenary lecture.

Bertebos Prize 2015

till Professor Jan Delcour, Leuven, Belgien, för hans unika forskning kring livsmedelstillsatser som funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin.

och

till Professor Youling L. Xiong., Lexington, Kentucky, USA, för hans forskning kring kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk.

Professor Jan Delcours forskning har funnit en rad tillämpningar inom den spannmålsbaserade livsmedelsindustrin. Jan Delcour arbetar vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien och leder verksamheten vid Laboratoriet för livsmedelskemi och livsmedelsbiokemi. Hans forskning kan i huvudsak relateras till spannmålsområdet och omfattar både grundläggande och mer tillämpad forskning som resulterat i en rad patent. Viktiga områden för Jan Delcours banbrytande och omfattande forskning är (i) Spannmålskomponenters och fraktioners funktionella egenskaper i livsmedelssystem, (ii) Enzymer (exempelvis xylanaser) som tillsatser vid bakning och andra bioprocesser och betydelsen av naturliga enzyminhibitorer i dessa system, samt (iii) Metoder för industriell framtagning av oligosacckarider från arabinoxylaner i biprodukter från spannmålsindustrin och kartläggningen av dessa oligosackariders funktionella och hälsomässiga egenskaper.

Professor Xiong började sin universitetskarriär vid Jiangnan University i Kina, flyttade sedan till USA och avlade sin master vid Oregon State University, sin doktorsexamen vid Washington State University och fortsatte som postdoktor vid Cornell University. Han har verkat som professor vid University of Kentucky sedan 1990.
Professor Xiongs forskning under dessa 30 år har fokuserat på de kemiska, fysikaliska och biokemiska mekanismer som reglerar hur proteiner och peptider fungerar i livsmedel och speciellt i processade produkter med kött eller fisk. Hans forskningsfokus har alltid handlat om samspelet mellan naturliga livsmedelsingredienser och kemiska tillsatser för att höja kvaliteten och näringsvärdet hos livsmedel.
Hans anmärkningsvärt produktiva karriär och anseende inom detta forskningsområde visas av hans långa lista av citerade vetenskapliga publikationer, långa lista med handledda doktorander och postdoktorer, tekniska bidrag till livsmedelsindustrin, och många professionella utmärkelser. Han har även på ett förtjänstfullt sätt organiserat och lett ett stort antal nationella och internationella konferenser och symposier samt fungerat som redaktör för vetenskapliga tidskrifter.

Bertebos Prize 2013

The 2013 Bertebos Prize is awarded to professor Philip Lowe for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

 

Bertebos Prize 2011

to professor Karen Beauchemin,  Alberta, Canada, for her pioneering research into reducing the environmental impact of ruminant animals without having a negative impact on productivity and animal husbandry.

Bertebos Prize 2009

to Dr. Joachim von Braun, Washington DC, USA, for his outstanding work in development economics and as effective head of several development research institutions focusing on food, agriculture and rural poverty. Dr. von Braun is currently director of the International Food Policy Research Institute, which has formulated successful new policy initiatives relating to trade and aid, famine and health and nutrition. He is active as a member of many scientific advisory boards dealing with agriculture in developing countries.

Bertebos Prize 2007

to Professor Ingo Potrykus, Magden, Switzerland, who has been a leading scientist in the development of methods for DNA transformation in plants. Through the new techniques, important hereditary characters, for instance disease resistance and improved quality, have been added to crops such as wheat, rice and cassava.
In the particular case of ‘Golden Rice’ Prof. Potrykus and his team has engineered a rice variety to produce b-caroten. b-caroten is a precursor to vitamin A – an important ingredient to prevent blindness. Lack of vitamin A causes today blindness to numerous children in developing countries. Professor Potrykus has been working tirelessly to resolve all the patent and legal obstacles that for several years have prevented the free use of ‘Golden Rice’ by many rice breeding institutes and small-scale farmers.

Bertebos Prize 2005

to Professor Piotr Kowalik, Gdánsk, Poland, for outstanding multidisciplinary research in water dynamics in agriculture and forestry and for pioneering development and implementation of waste water treatment methods in constructed wetlands and in energy crops production systems.

Bertebos Prize 2003

till Professor Erik Steen Jensen, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans forskning kring växtproduktion, markbiologi och jordbrukets miljöproblem. Prof. Erik Steen Jensen ser biologisk mångfald som ett medel att effektivisera kväveutnyttjandet i det ekologiska jordbruket.
och
till Professor John R. Porter, Den Kgl. Veterinaer- og Landbohöjskole (KVL), Taastrup, Danmark, för hans tvärvetenskapliga forskning kring datasimuleringsmodeller för bättre förståelse av förhållandet mellan grödor och deras miljö, speciellt klimatförändringars inverkan på odlingsgrödor och energigrödor.

Bertebos Prize 2001

till Professor Donald Grierson, University of Nottingham, England, för hans banbrytande forskning för att bättre förstå växternas mognadsförlopp och för att ha identifierat de gener som är aktiva i etylensyntesen samt för hans insatser för att utveckla tekniken att förstärka och utsläcka enskilda gener.

Bertebos Prize 1999

till Professor Wolfgang Witte, Robert Koch Institut, Wernigerode, Tyskland, för pionjärforskning kring de risker för djur- och humanhälsa samt för miljön, som följer med olämpligt användande av foderantibiotika (for pioneering, scientific tracing of risks for animal and human health as well as for the environment associated with the use of antibiotic feed additives), inom området Antibiotic Resistance with Emphasis on Animal-Human Transfer, ett område som redan idag och med säkerhet i ännu större utsträckning i en nära framtid, kommer att få mycket stor aktualitet.

Bertebos Prize 1997

to Professor Christopher Polge, Cambridge, England, for his exceptional scientific contribution to the methods within animal reproduction especially for the bull semen preservation and its use in genetic selection.

Bifogade dokument: