Håstadius pris

Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, som instiftades efter en donation från akademiledamoten Birger Håstadius och hans hustru Ulla. Priset delas ut första gången år 2015 och därefter normalt vartannat år.

Priset tilldelas person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige. Insatser som belönas kan avse förädling, odling eller produktutveckling som gagnat svenskt jordbruk och/eller livsmedelsproduktion. Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men insatsen som belönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige.

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari.

Pristagaren ska under hösten utdelandeåret medverka som föreläsare vid ett ”Håstadiusseminarium” som KSLA anordnar för stiftelsens räkning inom pristagarens ämnesområde.

The Academy’s Håstadius Prize is awarded for the promotion of scientific research and development in the crop production area. The prize is awarded for the first time in 2015 and then every other year.
The prize awarded to an individual who has made particularly outstanding contributions to crop production in Sweden. Efforts rewarded may relate to processing, crop production or development that benefited Swedish agriculture and/or food production. Prize winner may be of Swedish or foreign nationality but the effort that is rewarded has to be beneficial to crop production in Sweden.
The prize consists of SEK 100 000 and a diploma and is awarded at the Academy’s Commemorative Meeting on 28 January.
The award winner will be engaged as a lecturer during the following autumn at a “Håstadius seminar” organized by KSLA and dedicated to the prize winner’s field of study.

**************************************

Håstadiuspriset 2017

till agronom Lars Törner, Vallåkra, för hans ihärdiga och framgångsrika arbete för att förena de ökade kraven på miljö och hållbarhet i jordbruket med effektiv och lönsam produktion.

Lars Törner har haft sin hand med i mycket av det som skett på följande utvecklingsområden: avfallsåtervinning, energigrödor på åkermark, checklista för jordbruket (som blev begreppet Miljöhusesyn), näringsbalanser, energibalanser, nyckeltal för växtodlingen, markpackning och bördighet, samt integrerat växtskydd. I allt detta har Lars Törner haft en viktig och ofta avgörande roll, inte minst under åren som verksamhetsledare för Odling i Balans. En röd tråd i hans fortfarande pågående arbete är anpassning av jordbruket till tidens och framtidens krav, i samarbete med praktiker, forskare och myndigheter – ett samarbete där Lars Törner mycket väl lyckas samla de olika intressenterna kring de gemensamma utmaningarna.

Håstadiuspriset 2015

till agronom Dave Servin för framgångsrik utveckling av Partnerskap Alnarp till ett föredöme för samverkan mellan lantbruks- och trädgårdsforskning och dess intressenter.

 

Utlysning 2018 och blankett för nominering