Håstadius pris

Akademiens Håstadiuspris delas ut ur Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet, som instiftades efter en donation från akademiledamoten Birger Håstadius och hans hustru Ulla. Priset delas ut första gången år 2015 och därefter normalt vartannat år.

Priset tilldelas person som gjort särskilt framstående insatser för växtodlingen i Sverige. Insatser som belönas kan avse förädling, odling eller produktutveckling som gagnat svenskt jordbruk och/eller livsmedelsproduktion. Pristagaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men insatsen som belönas ska vara till gagn för växtodlingen i Sverige.

Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom och delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari.

Pristagaren ska under hösten utdelandeåret medverka som föreläsare vid ett ”Håstadiusseminarium” som KSLA anordnar för stiftelsens räkning inom pristagarens ämnesområde.

The Academy’s Håstadius Prize is awarded for the promotion of scientific research and development in the crop production area. The prize is awarded for the first time in 2015 and then every other year.
The prize awarded to an individual who has made particularly outstanding contributions to crop production in Sweden. Efforts rewarded may relate to processing, crop production or development that benefited Swedish agriculture and/or food production. Prize winner may be of Swedish or foreign nationality but the effort that is rewarded has to be beneficial to crop production in Sweden.
The prize consists of SEK 100 000 and a diploma and is awarded at the Academy’s Commemorative Meeting on 28 January.
The award winner will be engaged as a lecturer during the following autumn at a “Håstadius seminar” organized by KSLA and dedicated to the prize winner’s field of study.

 

Håstadiuspriset 2015

till agronom Dave Servin för framgångsrik utveckling av Partnerskap Alnarp till ett föredöme för samverkan mellan lantbruks- och trädgårdsforskning och dess intressenter.

Dave Servin har sedan starten av Partnerskap Alnarp år 2004 varit dess koordinator fram till 2013. Partnerskap Alnarp har under dessa nio år utvecklats till en kraftfull organisation med bred verksamhet inom jordbruks- och trädgårdsområdena. Dave Servin har varit nyckelpersonen och brobyggaren mellan företag, organisationer och myndigheter å ena sidan, forskning och utbildning å den andra. I dag är Partnerskapet mycket stabilt och har över 80 aktiva medlemmar. Partnerskapet är ett excellent exempel på hur samverkan och förtroende kan utvecklas och kännetecknas av sin dubbelriktade kommunikation. Den framgångssaga som Partnerskapet utgör är till mycket stor del Dave Servins förtjänst. Hans stora kontaktnät, djupa kunskaper, goda organisationsförmåga och sprittande energi har varit den kanske viktigaste grunden till att Partnerskap Alnarp blivit så framgångsrikt. En annan viktig egenskap är den nyfikenhet som Dave Servin har på vad forskningen kan bidra med och hur nya rön kan omsättas i praktiken.