Remissammanställning för 2007

Mervärdesskog

(Näringsdepartementet SOU 2006:81, Skogsutredningen N 2004:12)

KSLA Mervärdesskog

Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M 2006/4872/Kk – Rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen)

KSLA Konsekvenser av förbud mot bly i ammunition

EU:s markdirektiv

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet M 2006/4085/Na – Meddelande från Kommissionen, KOM [2006] 231 och Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv [2006] 232)
KSLA EUs Markdirektiv

Bildandet av fiskevårdsområden i Sverige

(Jordbruksdepartmentet Jo 2006/2401 – länsstyrelsernas redovisning av situationen och utvecklingen)

KSLA Fiskevårdsområden i Sverige

Lokal och regional samförvaltning av fisket

(Jordbruksdepartementet Jo 2006/3424 – Fiskeriverkets uppdrag)

KSLA Lokal och regional samförvaltning av fiske

Grönbok – Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

(Utbildningsdepartementet U 2007/3095/F)

KSLA Grönbok Nya perspektiv på europeiska forskningsområdet

Naturvårdsverkets förslag till nationalparksplan

(Naturvårdsverket 311-3516-07 No)

KSLA Förslag till nationalparksplan

Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål

(Jordbruksverket – Rapport 22-2067/07)

KSLA Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål

Bioenergi från jordbruket – en växande resurs

(Jordbruksdepartementet SOU 2007:36 – utredning om jordbruket som bioenergiproducent)

KSLA Bioenergi från jordbruket – en växande resurs

Översyn av analysverksamheten vid Livsmedelsekonomiska institutet (SLI)

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/2976)

KSLA Översyn av analysverksamheten vid SLI

Handlingsplan för Nationellt nätverk för landsbygdsutveckling

(Jordbruksverket)

KSLA Nationellt Nätverk för landsbygdsutveckling

Kravet på Skogs- och miljöredovisning, SMÖR

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/2287)

KSLA Utredningen av kravet på Skogs- och miljöredovisning – SMÖR

Ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/2852/LB)

KSLA Ny svensk indelning av skogsrelaterade ägoslag

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle, framtaget av 22 organisationer inför 2008 års forskningspolitiska proposition.

KSLA Det gröna kunskapssamhället