Remissammanställning för 2008

Resurser för kvalitet

(Utbildningsdepartementet SOU 2007:81)

KSLA Resurser för kvalitet

Karriär för kvalitet

(Utbildningsdepartemenetet SOU 2007:98)

KSLA Karriär för kvalitet

Skyddet av Levande skogar

(Miljödepartementet – Statskontorets rapport 2007:14)

KSLA Skyddet av Levande skogar

Precisering av begreppet Hållbart nyttjande inom jordbruket

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/3607 – Jordbruksverkets rapport 2007:23)

KSLA Hållbart nyttjande inom jordbruket

Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom!”

(Miljödepartementet)

KSLA Nu är det bråttom – miljömål 2008

KSLA Nu är det bråttom – Annika Åhnberg kommentar

Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

(Jordbruksdepartementet Jo 2007/3400 – Fiskeriverkets redovisning av regeringsuppdrag)

KSLA Fritidsfiske och fritidsfiskebaserad verksamhet

Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

(Jordbruksdepartementet Jo2007/3375 – Fiskeriverkets rapport)

KSLA Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur – Komet

(Miljödepartementet M2007/2364/Na)

KSLA Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur