Synpunkter på frågeformulär om GMO

Synpunkter på frågeformulär om GMO (EU-frågeformulär från jordbruksdepartementet rörande socioekonomisk innebörd av marknadsgodkännande av GMOs för odling)

Akademien anser att frågeformuläret är alltför omfattande för att vara meningsfyllt. Det kan inte vara effektivt att inhämta synpunkter som ska ha belysts och värderats i processen för tillfällig utsättning, godkännande för användning och/eller godkännande för odling. Formuläret måste fokusera på frågor som har baserats på vetenskapligt framtaget underlag, men som inte belysts enligt ovan.

Bedömningen i beslutsprocessen fokuserar för mycket på de tentativa risker eller negativa konsekvenser som den direkta användningen av aktuell GMO kan ha – från denna synpunkt är enkäten delvis vinklad redan från början.

Det är angeläget att här också fokusera på de positiva effekterna av GMO och de utvecklingsmöjligheter för de europeiska ekonomierna som GMO-teknik i jordbruket och livsmedelskedja skulle medge, och att lyfta fram de risker och negativa effekter för EU som har följt av att tillståndsprocessen för GMO-användning stoppats sedan mer än 10 år.

Mot den bakgrunden föreslås vissa kompletteringar och strykningar i frågeformuläret i kategorierna Farmers, Seed industry, Non-food/feed use, Cooperative and grain handling companies, Food and feed indutstry, Transport companies, Insurance companies, Innovation and research, Public administration, Internal market och Biodiversity, flora, fauna and landscapes.