Förvaltningsplan och förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia

Förvaltningsplan för Lapplands världsarv Laponia (Lst 512-5590-2010) och Förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia (Miljödep M2010/2727/Na)

KSLA har avgivit svar på Länsstyrelsen i Norrbottens remiss avseende förslag till förvaltningsplan för världsarvet Laponia och även yttrat sig över förslaget till förvaltningsorganisation för världsarvet Laponia

Förvaltningsplanens syfte är att beskriva förutsättningarna för världsarvet, bakgrunden till utnämningen, värdet av områdets nationalparker och naturreservat, den samiska kulturen och rennäringen. KSLA menar att flertalet frågor i förslaget om förvaltningsplan, liksom de närmare detaljerna i förslaget om förvaltningsorganisation, faller utanför akademiens kompetens- och ansvarsområden men lämnar några synpunkter: En följd av Sveriges åtagande att säkerställa Laponias värden är att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv förvaltning och skötsel av området. Det är viktigt att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet.

Större vikt än vad som framgår i förslagen bör läggas vid att ge de lokala parterna medinflytande och deltagande i områdets förvaltning.

Det är angeläget att den föreslagna försöksverksamheten vad gäller förvaltningsplan och –organisation genomförs. Vid kommande utvärdering bör man belysa om det finns mer generella slutsatser att dra beträffande förvaltning av gemensamma natur- och kulturresurser och huruvida det går att anpassa de valda förvaltningsåtgärderna till andra regionala och lokala förutsättningar.