Yttrande över förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har yttrat sig över Skogsstyrelsens förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen.

Yttrandet i sin helhet kan laddas ned till höger.