KSLA har hållit sin 199:e högtidssammankomst

Årets sammankomst hölls på Musikaliska med efterföljande middag på Berns. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt drygt 460 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten.

Preses Sara von Arnold hälsade H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia samt övriga gäster välkomna till högtidssammankomsten, som hölls i Musikaliska på temat ”Skogen”.

Till bilder och talen/To pictures and the speeches (Theodor Kallifatides högtidstal även som ljudfil).

Sara von Arnold höll ett inledande anförande. De tre nya hedersledamöterna Mårten Carlsson, Gunnela Ståhle och Lars-Eric Åström mottog sina hedersbetygelser och de övriga 18 svenska och 5 utländska nyinvalda ledamöterna erhöll även de sina ledamotsbrev ur preses hand.

Årets utsedda pris- och belöningsmottagarna var 14 till antalet och de hade äran att ta emot sina priser ur H. M. Kung Carl XVI Gustafs hand.

Akademiens sekreterare Åke Barklund sammanfattade det gångna årets verksamhet inom akademien. Författare Theodor Kallifatides höll högtidstalet ”Skogens viskningar och rop”.

Preses hälsade avslutningsvis Kerstin Niblaeus och Bo Andersson välkomna till deras uppdrag som preses och vice preses, då de nu avlöser Sara von Arnold och Åke Bruce för kommande fyraåriga mandatperiod. Nytillträdda preses Kerstin Niblaeus förklarade därefter den 199:e högtidssammankomsten avslutad.

Under ceremonin framfördes musik av tre olika ensembler från Lilla Akademien. Akademiens egna fanfarer framfördes av Johan Setterlind på trumpet (kompositör: Gösta Nilsson).

Den efterföljande middagen för de drygt 460 gästerna intogs på Berns och var komponerad med utgångspunkt från högtidssammankomstens tema ”Skogen”. Måltiden presenterades av ledamöterna Christina Möller och Carl Jan Granqvist.

Vid banketten talade A. W. Bergsten-pristagaren Stig Lindén å pristagarnas vägnar och Marianne Eriksson talade för alla de nyinvalda ledamöterna. Jordbruksminister Eskil Erlandsson framförde gästernas tack för en trevlig och god middag.

Preses Sara von Arnolds välkomsttal, Åke Barklunds anförande samt högtidsprogrammet finns här, liksom Theodor Kallifatides tal som ljudfil samt bilder från evenemanget. 

 

The Academy has held its 199th Commemorative meeting

More than 460 guests honoured the Academy with their presence at the meeting.

President Sara von Arnold bid H.M. Kung Carl XVI Gustaf and H.M. Drottning Silvia and all the guests welcome to the Commemorative meeting, held in Musikaliska on the theme “The Forest”.

Sara von Arnold held an opening speech. The three new honorary fellows Mårten Carlsson, Gunnela Ståhle and Lars-Eric Åström received their marks of honour and the other 18 Swedish and five new International fellows also received their Letters of Fellowship from the hand of the president.

This year’s appointed recipients of prizes and awards, numbering 14, had the honour of receiveing their prizes from hand of H.M. King Carl XVI Gustaf.

The Academy secretary summarized the past year’s activities within the Academy. Author Theodor Kallifatides held the Commemorative meeting speech “Cries and Whispers of the Woods”.

The president concluded by bidding Kerstin Niblaeus and Bo Andersson welcome to their mission as president and vice president, as they now succeed Sara von Arnold and Åke Bruce for the four year period to come. New president Kerstin Niblaeus then declared the 199th Commemorative meeting closed.

During the ceremony music was performed by Lilla Akademien. The Academy’s own fanfares were performed by Johan Setterlind on trumpet (composer: Gösta Nilsson).

The following dinner for the fully 460 guests was served at Berns and was composed on basis of the theme of the meeting, “The Forest”. The dinner was presented by Academy fellows Christina Möller and Carl Jan Granqvist.

At the banquet the A.W. Bergsten award winner Stig Lindén held a speech on behalf of the prize recipients and Marianne Eriksson spoke for all the new fellows. The Minister of rural affairs Eskil Erlandsson returned formal thanks for the dinner on behalf of all the guests.

President Sara von Arnold’s welcome speech, Åke Barklund’s speech and the program is downloadable here, where you also find pictures from the meeting.