KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in.

De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Mats Denninger Tystberga; Thomas Hahn, Segeltorp; Jakob Lundberg, Stockholm; Ingrid Petersson, Stockholm; Lisbet Rausing, Sussex, England; Henrik G Smith, och Håkan Tunón, Uppsala. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och John R Porter, Roskilde, Danmark.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Mats Denninger, född 1953, är särskild samordnare (High Representative) för regeringens satsning på miljöteknik i Kina, Indien, Ryssland och Indonesien. Han är också ordförande för AB Trav och Galopp (ATG) och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samordningsorgan för svensk hästsektor. Han är f d statssekreterare i Jordbruksdepartementet och har gedigen internationell och nationell erfarenhet av bondesamverkan och landsbygdsutveckling, bl a genom uppdrag inom Sida, LRF m fl.

Thomas Hahn, född 1964, är AgrD i ekonomi och forskare vid Stockholm Resilience Centre. Han är även styrelseledamot för Sveaskog. Han har varit kommittésekreterare i regeringens utredning ’Synliggöra värdet av ekosystemtjänster’ samt forskare, studierektor och lärare vid såväl Stockholm Resilience Centre som Centrum för Tvärvetenskaplig Miljöforskning vid Stockholms universitet. Han deltog som forskare och författare i FN:s Millennium Ecosystem Assessment.

Jakob Lundberg, född 1967, är chef för Utveckling och Policy på We Effect och Vi-skogen och var tidigare informationsansvarig för FAO Norden. Han har ett flertal styrelseuppdrag (Albaeco, Concord Sverige, AgriCord m fl), är medlem av FAO-kommittén och den vetenskapliga kommittén för World Water Week i Stockholm. Han har tidigare bl a varit vetenskaps- och policykommunikatör på Albaeco, med inriktning på strategisk miljökommunikation, forskningsinformation och utbildning och deltog som forskare och författare i FN:s Millennium Ecosystem Assessment.

Ingrid Petersson, född 1958, är generaldirektör för Forskningsrådet Formas, har tidigare varit bl a statssekreterare i Jordbruksdepartementet, överdirektör i Riksförsäkringsverket och arbetat med public affairs inom Astra Zenecas globala forskningsorganisation. Hon är styrelseledamot i Stockholm Environment Institute, har varit ordförande för Sveriges lantbruksuniversitet och har haft flera uppdrag inom EU. Hon är sedan 2011 ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Lisbet Rausing, född 1960, uppvuxen i Lund och boende i Sussex, England, är grundare av och egenföretagare i Ingleby Farms som brukar stora arealer över hela världen och vars syfte är att som jordbruksföretag bidra till att föda världen på ett hållbart sätt alltmedan naturmiljöer skyddas. Hon har grundat stiftelsen Arcadia som delar ut anslag för att skydda natur och kultur. Lisbet Rausing är Visiting Environmental Studies Scholar vid NYU, Visiting Senior Research Fellow vid King’s College London, hedersdoktor vid Uppsala universitet, Honorary Fellow vid the British Academy och Fellow of the Linnean Society och the Royal Historical Society m m.

Henrik G Smith är professor och föreståndare för Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, och har byggt upp en omfattande forskningsverksamhet med fokus på jordbrukslandskapets ekologi. Han har haft styrelseuppdrag i bl a Formas, Miljöforskningsberedningen och Utvärderingskommittén för Mistras miljöforskning.

Håkan Tunón, född 1965, är forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald vid Uppsala universitet och SLU, med speciellt fokus på frågor rörande traditionell naturresursanvändning, bla a framtida utmarksbete, lokal delaktighet, etiska ställningstaganden och studier av kunskapsbegreppet. Han hade regeringsuppdraget att initiera Nationellt program rörande lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald (Naptek) och är programchef för detta arbete vid CBM.

Guðrún Gísladóttir, född 1956, är professor i geografi vid Islands universitet och internationellt ledande forskare inom ”land degradation and desertification”. Genom sina banbrytande insatser har hon gett ökad förståelse för människans betydelse för landskapets och ekosystemens utformning under historisk tid. Hon är forskningsledare för flera stora projekt och deltar bl a i EU-projektet SoilTrEC. Hon var under många år ordförande och är fortfarande aktiv i International Geographical Union, Commission of Land Degradation and Desertification (IGU, COMLAND).

John R Porter, född 1950, är professor i Climate and Food Security vid Köpenhamns universitet, Danmark, och professor i Agriculture and Climate Change vid University of Greenwich, England. Han baserar sin mycket framträdande ställning i debatten om ett framtida europeiskt jordbruk på en integrerad syn på jordbruksekosystemen i ett landskapsperspektiv. John R Porter var en av två ”convening lead authors” för kapitlet om effekter av klimat på livsmedelssäkerhet i IPCC:s 5:e utvärdering och har även arbetat med kombinerade system för mat- och energiproduktion. Han erhöll Bertebos Prize år 2003.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– I och med de nya invalen förstärker KSLA sina internationella kontakter och sin kompetens på områdena landsbygdsutveckling, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, landskap och klimatförändringarnas effekter på jordbruket, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: verkställande direktör Pär Bygdeson, Danderyd, handläggare Andreas Davelid, Huskvarna, agronom Eva Kaspersson, Stockholm, lantbrukare Per Lindahl, Kristianstad, verkställande direktör Ulrik Lovang, Gammalkil, samt ordförande Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom agronomie- och forstmagister Christina Gestrin, Esbo, Finland, forskare Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt husdjursagronom Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

Skogsavdelningen: SkogD Lennart Ackzell, Jönköping, Director General Peter Holmgren, Bogor Indonesien, professor Håkan Olsson, Umeå, samt universitetslektor Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom docent Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland, professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt styrelseordförande Björn Wahlroos, Salo, Finland.

Till hedersledamöter valdes professor Per-Olof Bäckström, Umeå, ledamot i KSLA sedan år 1981, samt Fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm, ledamot i KSLA sedan år 1995.

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 489 svenska och 158 utländska ledamöter, totalt 647 ledamöter. Av dessa är 14 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015.