KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav tio i Allmänna avdelningen.

De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Seema Arora-Jonsson, Uppsala; Jesper Broberg, Nyköping; Jan-Erik Fogelgren, Rom, Italien, och Göteborg; Marie-José Gaillard-Lemdahl, Färjestaden; Cecilia Nordin van Gansberghe, Stockholm; Björn Risinger, Mullsjö; och Sverker Sörlin, Stockholm. Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: Graham Fairclough, St Albans, England; Odd Ivar Lekang, Ås, Norge; och Marion Potschin, Nottingham, England. Alla kommer att få sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2017.

Akademiens Allmänna avdelning arbetar med övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering – och även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruk respektive skogsbruk, såsom, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Seema Arora-Jonsson, född 1969, är universitetslektor vid Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala. Hon är ämnesansvarig för Landsbygdsutveckling i Sverige och Europa och forskar om hållbar landsbygdsutveckling och om genusperspektiv i svensk och global miljöpolicy. Seema Arora-Jonson är engagerad internationellt i t ex IUFRO, där hon koordinerar arbetsgruppen Gender Research in Forestry, Division 6, och nationellt i Devnet, som sammanlänkar svenska forskare inom utvecklingsstudier. Hon har verkat inom bl a Sida, LRF och CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research).

Jesper Broberg, född 1969, är agronom med ekonomisk inriktning och förbundsdirektör/VD för Hushållningssällskapens förbund, som företräder landets 17 hushållningssällskap nationellt och internationellt. Han sitter i bl a styrelsen för Branschrådet för rådgivningsföretag, Nationella styrgruppen för Greppa Näringen, Styrgruppen för landsbygdsnätverket, Dialoggruppen för regeringens livsmedelsstrategi. Han har också ingått i Expertgruppen för regeringens konkurrenskraftsutredning.

Jan-Erik Fogelgren, född 1957, är Senior Global Fisheries and Operations Officer vid FAO i Rom och operationellt ansvarig för FN-projektet ”Sustainable Management of Tuna Fisheries and Biodiversity Conservation in the Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ)”, som omfattar alla jordens öppna oceaner. Efter sin examen i oceanografi och marinbiologi vid Göteborgs universitet har han oavbrutet arbetat med fiskeförvaltning och marina miljöfrågor och merparten av tiden har han ägnat åt multilateralt och bilateralt samarbete kring utveckling och bistånd, fiskeförvaltning, livsmedelssäkerhet m m, med efter hand allt större fokus på ekologiskt och socio-ekonomiskt hållbar utveckling.

Marie-José Gaillard-Lemdahl, född 1953, är professor i botanik-vegetationshistoria/paleoekologi/miljöhistoria vid Institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet i Kalmar och bedriver ett stort antal forskningsprojekt inom dessa områden, med tillämpningar inom arkeologi och nutida miljöfrågor som kulturlandskapsskötsel, biologisk mångfald och klimatutveckling. Hon är också forskningskoordinator för sju olika forskargrupper inom miljövetenskap som tillsammans utgör en EST, Environmental Science and Technology Section.

Cecilia Nordin van Gansberghe, född 1956, är Senior Advisor vid Näringsdepartementet, där hon arbetar frågor om global livsmedelsförsörjning och antimikrobiell resistens i Sverige och internationellt. Åren 2011–2015 hade hon ordförandeposten i FAO:s Programkommitté och dessförinnan skaffade hon sig en synnerligen gedigen internationell erfarenhet med tjänstgöring vid bl a svenska och utländska banker i Asien, Syd- och Nordamerika och i Europa m m. Hennes arbete har ofta handlat om internationella finansieringsfrågor, handelsavtal och komplexa utvecklings- och EU-frågor. Cecilia Nordin van Gansberghe är examinerad civilekonom från Handelshögskolan.

Björn Risinger, född 1960, är generaldirektör för Naturvårdsverket. Han har ett flertal uppdrag av olika karaktär som innefattar bl a ledamotskap i styrelsen för Europeiska Miljöbyrån (EEA), Insynsrådet för Jordbruksverket, Miljömålsrådet, Programrådet för Nationella skogsprogrammet m m. Han har haft en rad komplexa utredningsuppdrag inom bl a Regeringskansliet. Björn Risingen är examinerad biolog och geovetare från Lunds universitet.

Sverker Sörlin, född 1956, är professor vid Avdelningen för historiska studier på Kungl. Tekniska Högskolan och en framträdande samhällsdebattör. Hans forskning har i mycket innefattat hur synen på miljö och landskap förändrats genom vetenskap, teknik och politik. På senare år har han alltmer ägnat sig åt klimatfrågans vetenskap och politik liksom åt studier av forskningspolitik och innovationssystem och han är verksam inom rådgivning och policyanalys. Sverker Sörlin disputerade 1988 med den prisade avhandlingen Framtidslandet och har därefter publicerat mer än 300 böcker/bokkapitel och vetenskapliga artiklar.

Graham Fairclough, född 1953, är en internationellt känd forskare och sakkunnig i kulturarvs- och landskapsfrågor, särskilt i europeiska sammanhang. Han är redaktör för den akademiska tidskriften Landscapes och har bidragit med betydande insatser i ett flertal europeiska landskapsbaserade nätverk och projekt. Han är också koordinator för det europeiska nätverket Cultural Heritage in Landscape (Kulturellt arv i landskapet).

Odd Ivar Lekang, född 1961, är docent i akvakulturteknologi vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. Han har lett över 30 forskningsprojekt inom vattenbruk (produktionssystem inom fiskodling, foderteknologi, vattenrening m m) finansierade av såväl stat som industri. Odd Ivar Lekang etablerade utbildningen i fiskprocessteknik i Norge och ansvarar sedan 1989 för utformningen av den norska utbildningen inom akvakulturteknologi. Han är för närvarande medlem i den av Norges regering tillsatta vetenskapliga sammanslutning som utfärdar licenser för vattenbruk i Norge.

Marion Potschin, född 1962, är Director vid Centre for Environmental Management och Principal Research Fellow för Sustainability and Landscape Development vid universitetet i Newcastle, England. Hon har de senaste 15 åren arbetat med forskning inom ekosystemtjänster och har deltagit i olika högprofilerade globala forskningsprojekt med policyinriktning. Marion Potschin utsågs nyligen till ”lead author” för utvärdering av biodiversitet och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien inom ramen för IPBES, FN:s ekosystemsmotsvarighet till klimatpanelen. Hon disputerade år 1995 på Spetsbergens markvattenkemi vid universitetet i Basel.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– I och med de nya invalen förstärker KSLA sina internationella kontakter och sin kompetens inom bland annat områdena agrarhistoria, offentlig förvaltning, landsbygdsutveckling, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, landskap och vattenbruk, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: informationschef Johan Beck-Friis, Uppsala, djurhälsoveterinär Erik Lindahl, Långås, strategichef Patrik Myrelid, Uppsala, docent Paula Rytkönen, Rönninge, och omvärldsanalytiker Ingela Stenson, Stockholm. Dessutom President David Gardner, Melton Mowbray, England.

Skogsavdelningen: verkställande direktör Charlotte Bengtsson, Hindås, skötselspecialist Clas Fries, Umeå, professor Urban Nilsson, Höör, lantmästare Henrik Toll, Sorunda, verkställande direktör Per-Olof Wedin, Bromma. Dessutom Professor Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada, och Senior Research Scientist Werner Kurz, Victoria BC, Canada.

Mer information:

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se