KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in.

De sex svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Pär Bygdeson, Danderyd; Andreas Davelid, Huskvarna; Eva Kaspersson, Stockholm; Per Lindahl, Kristianstad; Ulrik Lovang, Gammalkil, samt Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: Christina Gestrin, Esbo, Finland; Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Pär Bygdeson, född 1966, är verkställande direktör för Livsmedelshandlarna (SSLF). Med bakgrund som civilekonom, hortonom och journalist har han lång erfarenhet inom livsmedelshandeln, bl a som ansvarig för uppbyggnaden av kvalitetsledningssystemet och som chef för avdelningen Kvalitet, Hälsa & Miljö i Axfood.

Andreas Davelid, född 1970, är handelspolitisk utredare på Statens Jordbruksverk där en rad uppdrag som bidragit till hans stora erfarenheter av internationella och nationella marknadsfrågor inom jordbruk, fiske, livsmedel o s v. Andreas Davelid har  bl a lång erfarenhet av att delta i FAO:s Committee on Food Security.

Eva Kaspersson, född 1955, är agronom och ämnesråd och budgetsamordnare på Landsbygds-departementet, med ansvar för landsbygdsprogrammet. Hon har tidigare arbetat med jordbruks-politiska frågor hos Van der Bergh Food och som utvärderare vid Livsmedelsekonomiska institutet. Hon har varit huvudsekreterare i utredningsuppdrag kopplat till Vattendirektivet och andra EU-gemensamma frågor.

Per Lindahl, född 1964, är egenföretagande lantbrukare inom växtodling och kyckling-produktion och med mekanisk verkstad. Han är ordförande i Hushållningssällskapet Kristianstad och sedan 2011 ledamot i Lantmännens koncernstyrelse. Han har tidigare varit ordförande i bl a Svensk Fågel och styrelseledamot i LRF Skåne m fl organisationer.

Ulrik Lovang, född 1972, är agronom och verkställande direktör i Lovang Lantbrukskonsult AB som har ett 15-tal rådgivare och i ett dotterbolag köp och försäljning av jordbrukets produkter och förnödenheter. Han är ordförande i Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag och ledamot som sakkunnig inom lantbruk i Harpsundsnämnden.

Gunnar Palme, född 1954, är styrelseordförande i Sveriges Jordägareförbund och Skandia Liv. Han är även styrelseledamot i European Landowners’ Organization, m fl organisationer, vid sidan om det egna jord- och skogsbruket. Han har tidigare varit verkställande direktör i ASSI Domän och vVD i Atlas Copco.

Christina Gestrin, född 1967, är agronomie- och forstmagister och finsk riksdagsledamot. Hon sitter i Stora utskottet samt Miljöutskottet och är ordförande för Nordiska Rådets Miljö- och naturresursutskott. Christina Gestrin har varit specialmedarbetare åt såväl finske EU- och utrikeshandelsministern som finske omsorgsministern. Hon har ordnat ett antal konferenser och seminarier rörande Östersjön och livsmiljöerna runt denna och har ett starkt intresse för miljö- och naturresursfrågor med kustbygdens och den bofasta skärgårdsbefolkningens perspektiv.

Carolyn Glynn, född 1958, är forskare vid Inst. för växtproduktionsekologi vid SLU och bitr föreståndare för SLU Global, som koordinerar, stödjer och informerar med syfte att stödja utvecklingen av lantbruksområdet i låginkomstländer. Hon har tidigare varit forskare vid Skogforsk, analytiker vid Vetenskapsrådet och forskningssekreterare vid SLU, där hon också varit pådrivande i nätverkandet med afrikanska organisationer och med europeiska och amerikanska universitet, bl a med syfte att stödja högre lantbruksutbildning vid afrikanska lärosäten.

Albert Rolland, född 1950, är husdjursagronom utbildad i Sverige. Efter att ha arbetat i Sverige, Belgien och Afrika är han nu anställd vid GDS i norra Frankrike (La Fédération Nationale des Groupements de Défense Sanitaire), den franska jordbruks- och djuruppfödar-organisation som arbetar med djurhälsa, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Han arbetar bl a med uppgifter relaterade till hälsan hos djur vid olika mässor och är också ansvarig för ett stödprogram till lantbrukare i sociala/ekonomiska svårigheter. Han blev Riddare av Kungl. Nordstjärneorden 1981

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Med dessa nya ledamöter får KSLA ytterligare kompetens inom områden som livsmedelshandel, internationell handels- och jordbrukspolitik, lantbrukets miljöfrågor, växt- och animalieprodukter, verksamhetsutveckling och marknad samt inom rådgivning och praktiskt lantbruk, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: särskild samordnare Mats Denninger, Tystberga, AgrD Thomas Hahn, Segeltorp, chef Utveckling och Policy Jakob Lundberg, Stockholm, generaldirektör Ingrid Petersson, Stockholm, professor Lisbet Rausing, Sussex England, professor Henrik G Smith, Lund, samt forskningsledare Håkan Tunón, Uppsala. Dessutom professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och professor John R Porter, Roskilde, Danmark.

Skogsavdelningen: SkogD Lennart Ackzell, Jönköping, Director General Peter Holmgren, Bogor Indonesien, professor Håkan Olsson, Umeå, samt universitetslektor Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom docent Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland, professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt styrelseordförande Björn Wahlroos, Salo, Finland.

Till hedersledamöter valdes professor Per-Olof Bäckström, Umeå, ledamot i KSLA sedan år 1981, samt Fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm, ledamot i KSLA sedan år 1995.

 

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02
E-postadress: carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 489 svenska och 158 utländska ledamöter, totalt 647 ledamöter. Av dessa är 14 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015.