KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in

De fyra svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Lennart Ackzell, född 1958, är SkogD i skogsgenetik och arbetar som internationell samordnare på LRF Skogsägarna i internationella skogssamarbeten och -förhandlingar. Han har drivit projekt för att stärka skogsbruk och inkomster för skogsbönder i bl a Kenya och Kina och har tidigare jobbat i ett FN-projekt i Burkina Faso för att där öka skogsarealen och förhindra ökenutbredning.

Peter Holmgren, född 1962, är SkogD och generaldirektör för CIFOR (Center for International Forestry Research). Han var tidigare Director of Energy and Tenure Division inom FAO:s Natural Resources Management & Environment Department och även Chief of Forests Resources Development Service inom FAO:s Forestry Department.

Håkan Olsson, född 1956, är professor i Skoglig fjärranalys vid Institutionen för Skoglig resurshushållning, SLU Umeå. Han arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder, bland annat laserskanning, för tillämpningar inom skogsbruk och miljöanalys. Han har också arbetat mycket med övergripande forskningsfrågor och har bl a varit vice ordförande i Vetenskapsrådets Råd för forskningens infrastrukturer (RFI).

Camilla Sandström, född 1967, är docent i statsvetenskap och universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Hennes forskning är inriktad på landsbygdsutveckling, förvaltning av naturresurser (skog, vilt och biologisk mångfald) samt attityder till djur och natur. Camilla Sandström är ansvarig för programkomponenten ”Skogens konflikter” inom SLU:s forskningsprogram Future Forests.

Daniela Kleinschmit, född 1973, SkogD från Tyskland, är forskare och docent vid Inst för Skogens produkter vid SLU Uppsala. Hon har varit aktiv inom IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) sedan 2000 och är sedan 2010 koordinator för IUFRO Division 9 on Forest Policy and Economics. Hon är Deputy Co-ordinator för IUFRO Task Force on International Forest Governance som fokuserar på klimat-frågor och illegal logging och hon har etablerat ett nordiskt skogspolitikforskningsnätverk.

Cecil Konijnendijk van den Bosch, född 1970, AgrD från Nederländerna, är professor vid Inst för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp och vid Institutet för geografi och naturresursförvaltning vid Köpenhamns universitet. Han är en internationellt ledande forskare och nätverksbyggare inom stadsnära skogsbruk, chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Urban Forestry and Urban Greening och en mycket produktiv skribent. Cecil Konijnendijk har koordinerat bl a NeighbourWoods; två miljöstödsprojekt i S: t Petersburg, Ryssland och ett samarbete för hållbart skogsbruk mellan Danmark och Malaysia.

Björn Wahlroos, född 1952, är ekonomie doktor och styrelseordförande i Sampo Abp, Nordea Bank Abp och UPM Kymmene Abp. Hans kunnande inom bankväsendet och inom nordisk och internationell skogshushållning gör honom till en viktig brygga mellan Finland och Sverige i dessa frågor och en kompetent ambassadör för nordisk skogsnäring. Han är en kraftfull aktör i samhällsdebatten, särskilt i nationalekonomiska frågor.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Genom att vi har valt in dessa ledamöter ökar vi KSLA:s kompetens inom internationella skogliga relationer, klimatfrågor och skogspolitik, förvaltning av naturresurser, stadsnära skogsbruk samt inom finansieringsfrågor, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: särskild samordnare Mats Denninger, Tystberga, AgrD Thomas Hahn, Segeltorp, chef Utveckling och Policy Jakob Lundberg, Stockholm, generaldirektör Ingrid Petersson, Stockholm, professor Lisbet Rausing, Sussex England, professor Henrik G Smith, Lund, samt forskningsledare Håkan Tunón, Uppsala. Dessutom professor Guðrún Gísladóttir, Reykjavik, Island, och professor John R Porter, Roskilde, Danmark.

Jordbruksavdelningen: verkställande direktör Pär Bygdeson, Danderyd, handläggare Andreas Davelid, Huskvarna, agronom Eva Kaspersson, Stockholm, lantbrukare Per Lindahl, Kristianstad, verkställande direktör Ulrik Lovang, Gammalkil, samt ordförande Gunnar Palme, Gnesta. Dessutom agronomie- och forstmagister Christina Gestrin, Esbo, Finland, forskare Carolyn Glynn, Uppsala/Saginaw (MI), USA, samt husdjursagronom Albert Rolland, Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike.

Till hedersledamöter valdes professor Per-Olof Bäckström, Umeå, ledamot i KSLA sedan år 1981, samt Fil.dr.h.c. Christina Möller, Stockholm, ledamot i KSLA sedan år 1995.

 

Mer information:
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02, carl-anders.helander@ksla.se  •  www.ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 489 svenska och 158 utländska ledamöter, totalt 647 ledamöter. Av dessa är 14 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015.