KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Skogsavdelningen.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Charlotte Bengtsson, Hindås; Clas Fries, Umeå; Urban Nilsson, Höör, Henrik Toll, Sorunda och Per-Olof Wedin, Bromma. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada, och Werner Kurz, Victoria BC, Canada. Alla kommer att få sina ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2017.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Charlotte Bengtsson, född 1971, är civilingenjör väg och vatten, tekn.dr i stål och träkonstruktion och leder skogsbrukets forskningsinstitut Skogsforsk som dess verkställande direktör. Hon är adjungerad professor i träbyggnad på Linnéuniversitetet och ledamot av IVA, Avd VIII Skogsnäringens teknik. Charlotte Bengtsson är också styrelsemedlem i schweiziska forskningsprogrammet ”Resource wood”, i Nils och Dorthi Troedssons forskningsstiftelse, i Norrskogs forskningsstiftelse, i Södras forskningsstiftelse och sitter i Kommittén för Schweighofer Prize.

Clas Fries, född 1954, är jägmästare, skog.dr och skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen i Umeå, där han arbetar med såväl centrala utredningsuppdrag inom skogsskötselområdet som praktisk rådgivning till skogskonsulenter. Han har bl a haft huvudansvaret för att ta fram underlag för rådgivning till markägare vid återbeskogning av brandfältet i Västmanland. Clas Fries fokus har konsekvent varit ett hållbart skogsbruk med en hög och värdefull skogsproduktion. Clas Fries är också medlem i KSLA:s skogsskötselkommitté.

Urban Nilsson, född 1959, är jägmästare och professor i skogsproduktion vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp, och har som sådan bidragit stort till de framsteg som gjorts under de senaste årtiondena inom sydsvensk skogsforskning när det gäller skogsföryngring, beståndsbehandling, skogsproduktion m m. Han är även adjungerad professor i skogsskötsel vid North Carolina State University, USA, vetenskaplig ledare vid Asa försökspark, ledamot i docentnämnden vid SLU och programledare för forskningsprogrammet Future Silviculture. Urban Nilsson är också medlem i KSLA:s skogsskötselkommitté.

Henrik Toll, född 1954, är lantmästare och kombinerar verksamheten vid den egna gården om drygt 1000 ha med rådgivning och styrelseuppdrag i ett flertal bolag relaterade till fastighetsinnehav, företrädesvis med skoglig inriktning, samt uppdrag inom egendomsförvaltning och finansiell lantbrukssektor. Bl a är han styrelseordförande i Tham Invest AB och i Landshypotek Bank AB.

Per-Olof Wedin, född 1955, är civilingenjör maskin och verkställande direktör för Sveaskog, Sveriges största skogsägare. Han har bred och lång erfarenhet av företagsledning inom svensk skogssektor, bl a från StoraEnso, Modo paper och SCA, men även från andra sektorer. Per-Olof Wedin har ett stort intresse för forskning och utveckling och har aktivt bidragit till att initiera utvecklingen av flera spännande och nya affärskoncept inom skog, som t ex ekologisk kompensation och klimatkompensation.

Sophie D’Amours, född 1966, är professor i industriell teknik vid fakulteten för vetenskap och teknik vid Laval University, Canada. Hennes forskning och även forskarutbildning är inriktad på ökat värdeskapande i skogsnäringen. Fokus ligger på värdekedjeutveckling från skog till marknad och att, genom gränsöverskridande synsätt, försöka utveckla optimala former för samarbeten. En nyckelfaktor för professor D’Amours framgångar är en närmast unik förmåga att inspirera forskare och att skapa kreativa mötesplatser för och samarbeten mellan akademi, FoU-organisationer och företag.

Werner Kurz, född 1958, är PhD i skogsekologi, adjungerad professor vid University of British Columbia samt vid Simon Fraser University i Canada och forskare vid Canadian Forest Service. Werner Kurz har under de senaste 20 åren arbetat med hur skötsel och naturliga störningar som brand och insektsangrepp påverkar de boreala skogsekosystemens kolbalans och dess direkta och indirekta inverkan på klimatet. Hans forskningsgrupp leder arbetet med att utveckla Canadas system för inventering och rapportering av den nationella kolbalansen samt utvecklingen av en kolbalansmodell för den skogliga sektorn. Werner Kurz har under de senaste 15 åren haft en central ställning i IPCC (FN:s klimatpanel) och varit huvudförfattare i ett flertal IPCC-rapporter om skogens roll i klimatarbetet.

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:

– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom internationella skogliga relationer, skogsskötsel och -produktion, skogens produkter och ekonomi, offentlig förvaltning och privatskogsbrukets villkor, säger Carl-Anders Helander.

Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: universitetslektor Seema Arora-Jonsson, Uppsala, förbundsdirektör Jesper Broberg, Nyköping, Senior Global Fisheries and Operations Officer Jan-Erik Fogelgren, Rom, Italien, och Göteborg, professor Marie-José Gaillard-Lemdahl, Färjestaden, Senior Advisor Cecilia Nordin van Gansberghe, Stockholm, generaldirektör Björn Risinger, Mullsjö, och professor Sverker Sörlin, Stockholm. Dessutom Principal Research Associate Graham Fairclough, St Albans, England, Associate Professor Odd Ivar Lekang, Ås, Norge, och Principal Research Fellow and Director Marion Potschin, Nottingham, England.

Jordbruksavdelningen: informationschef Johan Beck-Friis, Uppsala, djurhälsoveterinär Erik Lindahl, Långås, strategichef Patrik Myrelid, Uppsala, docent Paula Rytkönen, Rönninge, och omvärldsanalytiker Ingela Stenson, Stockholm. Dessutom President David Gardner, Melton Mowbray, England.

Mer information:

Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
Telefon: 08-54 54 77 02, Mobil: 0708-26 66 02, carl-anders.helander@ksla.se