Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond – stipendiater efterlyses

Vi inbjuder ledamöter i KSLA och/eller verksamma inom forskning, teknisk utveckling och företagande inom naturresursområdet samt bevarande av biologisk mångfald, att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2018.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

Stipendiet ska användas för uppmuntran och framåtsyftande verksamhet och kan ges till enskilda personer, grupper, institutioner eller företag, som är verksamma i Sverige. Det går inte att söka anslag från denna fond.

Stipendierna, som vanligen är i storleksordningen 85 000–100 000 kr, kommer att delas ut av Konungen på Slottet i maj 2018. Bra förslag har en god chans att beviljas! Vanligen beviljas fem till sex stipendiater av de nominerade från KSLA. Stipendiet kan endast erhållas en gång.
Klicka här för att se förra årets stipendiater.

Stipendiatens verksamhets- och forskningsområden ska ha relevans för ett uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald, och vara av hög kvalité.

Stipendiat kan föreslås av alla svenska lärosäten, samt av verksamheter som bidrar till teknisk utveckling och företagande inom stiftelsens ändamål.

Innehavare av stipendiet bör vara disputerad eller motsvarande. Stiftelsen är obenägen att stödja professorer eller andra väl etablerade forskare.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse med representanter från KVA, KSLA, IVA och Svenskt Näringsliv. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp med en representant från varje organisation, som till sin hjälp har en nomineringskommitté. Ordförandeskapet i arbetsgruppen är rullande mellan de ingående organisationerna, och för år 2018 har IVA ordförandeskapet.

Förslag till mottagare av stipendium inom KSLA:s verksamhetsområde sänds till KSLA senast den 12 januari 2018.

Se utlysningen uppe till höger!

Om Kungens 50-årsfond →