Peter Hernquists Husdjurslära – SOLMED nr 7


Peter Hernquists Husdjurslära

En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärinrättningen i Skara

Tolkad och kommenterad av Ivar Dyrendahl

Ur Peter Hernquists inledning till hans ej tidigare publicerade lärobok om husdjur:

”Utaf alla de djur, som ära underkastade menniskjans Herrawälde, är Hästen utan twifwel det ädlaste och mäst wärdt wår omsorg; ty hwars tjenst är oss mera nyttig och angenäm än en del andra. Wi böra derföre i samma mohn wara så mycket mer sorgfällige, at fortplanta, förädla och uppeholla wid sundhet och krafter et så fördelaktigt slags djur”.

VMDhc Ivar Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, har tolkat Hernquists föreläsningsanteckningar och skrivit ut dem på dator, försett dem med förklaringar och kommentarer samt skrivit ett inledningskapitel bl.a om Hernquist och om hästar på 1700-talet ur olika synvinklar.

Ungefär 70 % av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel. Huvudkapitlet ”Observationer öfver hästar” följs av avsnitt om ”Stuterier”, ”Hästafvel” och ”Vanliga fel hos hästen”. Till sist behandlas även övriga husdjur i kapitlen ”Hornboskap”, ”Fårafweln”, ”Getterna” och ”Swinen”. Boken är illustrerad, främst med hästbilder från 1700-talets senare hälft.