Är älgen ett hinder för att nå de skogspolitiska målen? – KSLAT 2-2000


Referat från konferens den 19–20 april 1999 i Örby.

Innehåll

 • Resumé av exkursion Kjell Svensson
 • Älgstammens utveckling i Sverige samt en internationell utblick Sten Lavsund
 • Hur ser de nationella målen ut? Hur konkretiseras de och hur följs de upp? Balansen miljövård – älgstam Rolf Annerberg
 • Balansen skogsbruk – älgstam Maria Norrfalk
 • Dagens viltskador jämfört med de nationella målen Ragnar Friberg
 • Älgen och skogen – mångbruk, obalanser och balanser Sven Lundell
 • Dagens viltskador jämfört med de nationella målen Göran Enander
 • Effekterna/konsekvenserna av älgskadorna Massaved Magnus Öman
 • Älg- (och rådjurs-)skadors effekter/konsekvenser på timmer och sågade varor Tor Mantell
 • Älgen och den biologiska mångfalden Roger Bergström
 • Konsekvenser av födokonkurrens Kjell Wallin
 • Hjortdjurens inverkan på skogsbruket i Finland Risto Heikkilä
 • Diskussion
 • Deltagarlista