Landskapet: restprodukt eller medveten skapat? – KSLAT 5-2001


Denna rapport från en konferens 3 oktober 2000 anlägger ett helhetsperspektiv på det svenska landskapet och dess förändring. En avsikt med konferensen var att utforska vad som kännetecknar storskaliga landskapsförändringar som problem, med särskilt fokus på makronivåns ouppmärksammade eller annorlunda egenheter. Syftet var 

  • att öka kunskapen och medvetenheten om de storskaliga landskapsförändringarna,
  • att bidra till att de storskaliga landskapsförändringarna uppmärksammas och analyseras genom miljöövervakning och forskning, samt
  • att bidra till att de storskaliga landskapsförändringarna beaktas i miljökonsekvensbeskrivningar och politiska beslut.

Red: Knut Per Hasund

Pdf:n här till höger är inscannad och håller därmed inte vanlig kvalitet.