Remiss Länsstyrelsernas redovisning rörande bildandet av fiskevårdsområden i Sverige

KSLA har yttrat sig över länsstyrelsernas redovisning av situationen och utvecklingen av bildandet av fiskevårdsområden i Sverige (Jo2006/2401).


KSLA anser att länsstyrelserna i huvudsak har givit en god bild över situationen och utvecklingen av bildandet av fiskevårdsområden i Sverige.

/…/

7. Förslag på åtgärder för att underlätta bildandet av fiskevårdsområden

De förslag på förändringar som ges av länsstyrelserna finner KSLA rimliga för att täcka behoven i inlandet.

Vi kan därmed konstatera att länsstyrelserna bedömt att lagen om fiskevårdsområden i huvudsak är ändamålsenlig i inlandet men att den inte fungerar tillfredställande i de stora sjöarna och längs södra ostkusten. Vår bedömning är utifrån detta att det inte krävs några större förändringar av lagen när det gäller inlandet. En förändrad situation längs kusten och i de stora sjöarna bör därför sökas på annat sätt. Ett alternativ är det förslag om en allmän fiskevårdsavgift som lades fram i Gösta Gunnarssons utredning och som fått mycket brett stöd såväl i samhället i stort som av de större intresseorganisationerna inom fisket i synnerhet (Fiskevattenägarna, Sportfiskarna samt Yrkesfiskarna). Fiskevården längs kusterna bör dessutom stärkas utöver införande av en allmän fiskevårdsavgift genom att det under den innevarande strukturmedelsperioden på fiskets område även torde finnas goda förutsättningar ett erhålla EU-medel för lokala satsningar i samrådsgrupper av det slag som t.ex. etablerats i Stockholms skärgård för att skydda viktiga lekvikar. Grupperingarna bör utformas utifrån de lokala/regionala förutsättningar som finns och alltid ha så bred representation från fiskets olika intressenter som möjligt.

Om regeringens avsikt ändå skulle vara att göra övergripande förändringar av lagen om fiskevårdsområden för att förändra situationen längs ostkusten och i de stora sjöarna anser KSLA att det bör göras en ingående utvärdering av hur fiskevårdsområdena fungerar idag. Sveriges Fiskevattenägarförbund gjorde på uppdrag av Fiskeriverket en sådan utvärdering 1997 (Tengelin 1997). En ny utvärdering bör utformas genom en enkät till fiskevårdsområden där funktionen i områdena vägs t.ex. mot ett antal trossatser om hur Regeringen önskar att områdena skall fungera. Om så blir fallet föreslår vi att Regeringen ger Fiskeriverket uppgiften att utvärdera hur fiskevårdsområdenas fungerar med avseende på upplåtelser och fiskevård. Fiskeriverket skulle i ett sådant uppdrag ha god nytta av den beskrivning som länsstyrelserna har givit i redovisningen av det uppdrag som diskuteras i denna remiss.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.