Remiss Miljömålen i nya perspektiv

KSLA har lämnat svar rörande remissen ”Miljömålen i nya perspektiv” SOU 2009:83.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis vill KSLA framhålla att vi:

  • Stöder förslaget till förändrade bedömningsgrunder för måluppfyllelse, inte minst vad gäller generationsmålen.
  • Stöder förslaget om reviderad målstruktur och att det sannolikt blir positivt om dagens delmål ersätts med kvantifierade och tidsangivna etappmål.
  • Stöder förslaget till en parlamentarisk beredning och en till denna knuten expertgrupp.
  • På frågan om hur kommuners, företags och ideella organisationers delaktighet i miljömålssystemet på nationell, regional och kommunal nivå kommer att påverkas i nuläget är svår att besvara.  Förslagen inom detta område borde kunna leda till ett effektivare miljöarbete men KSLA vill framhålla att frågan om hur näringsliv och ideella organisationer kan få en säkerställd, utökad delaktighet i miljömålsarbetet behöver analyseras mera ingående.
  • Ser mycket positivt på förslaget till en oberoende utvärdering.

Dessutom vill KSLA framhålla att det är angeläget att internationella miljöfrågor integreras i det svenska miljömålsarbetet. Detta gäller inte minst på livsmedelsområdet.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.