Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – SOLMED nr 53


Jordbruket och skogsbruket genomgick under 1900-talet en dramatisk omvandling. I 27 artiklar presenteras denna omvandlings historia, en historia som bland annat innebar en allt intensivare modernisering och rationalisering. Särskilt tydligt syns denna förändring genom utflyttningen från landsbygden och det allt starkare internationella beroendet för de areella näringarna.

Vi kan bl a följa markanvändningens och fastighetsstrukturens förändringar, mjölkproduktionens och rennäringens omvandling, skogsarbetets och skogsägandets utveckling, hur staten styrt och stimulerat vissa aspekter och verksamheter. Artiklarna skildrar hela hundraårsperioden och visar de areella näringarnas avtryck och påverkan på det svenska landskapet. Denna påverkan och dess historia analyseras utifrån både ett lokalt och ett övergripande perspektiv, vilket fördjupar förståelsen av dåtida och pågående förändringar av den rumsliga miljön.

Red: Hans Antonson & Ulf Jansson.

512 sidor, rikt illustrerad.

Antologin, som också utkommer i en engelsk utgåva, läses med fördel tillsammans med den atlas som ges ut inom samma projekt. Atlasen, som utgör ett band i Sveriges Nationalatlas, heter Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900: en kartografisk beskrivning. Köp den genom bokhandeln eller nätbokhandeln, t ex www.adlibris.com och www.bokus.com.

Denna bok är slutsåld.