Remiss Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder

KSLA har yttrat sig över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1.


Sammanfattning

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin är positiv till många av förslagen i betänkandet. Det är lovvärt och viktigt att landsbygdens villkor och utmaningar görs synliga i politiken. Att landsbygdens kraft och möjligheter uppmärksammas är viktigt för hela Sverige. Den växande staden behöver landsbygdens produkter och tjänster mer än någonsin, inte minst om samhällets möjligheter till klimatomställning ska vägas in.

Akademien vill dock framföra följande synpunkter:

  • KSLA anser att de gröna näringarna är en nyckel i övergången till en fossilfri bioekonomi. Akademien skulle ha uppskattat fler resonemang om bioekonomins möjligheter och därtill knutna politiska initiativ samt åtgärder som på ett tydligare sätt gynnar landsbygdens näringsliv.
  • KSLA ser med glädje på målsättningen att alla ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet. KSLA bedömer att detta är en av de allra viktigaste utvecklingsfaktorerna för landsbygden.
  • KSLA ser positivt på att ALMI särskilt ska uppmärksamma de platsbundna näringarnas företag, liksom att Vinnovas uppdrag föreslås innefatta även mindre företag på landsbygden.
  • KSLA avstyrker förslaget om ett forskningscentrum för landsbygden. Landsbygdsforskning bör bedrivas vid befintliga högskolor och universitet. KSLA förordar mer medel för landsbygdsforskning, sökbara via forskningsråden.
  • KSLA anser att den översyn av Artskyddsförordningen som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket begärt snarast måste komma till stånd. Oklar praxis i tillämpningen av Artskyddsförordningen, och avsaknad av ersättning vid begränsningar i markanvändningen, skapar osäkerhet för många skogsägare och kan även försvåra bostadsprojekt och andra insatser av stort allmänt intresse.
  • KSLA stödjer att en utvärdering av nuvarande lagstiftning kring möjligheten till Landsbygdsutveckling I Strandnära områden (LIS) görs.
  • KSLA efterfrågar en fördjupad analys och en översyn av kreditmarknadens riktlinjer. Idag krävs större andel egen finansiering för satsningar på landsbygden än i tätortsnära tillväxtområden.
  • KSLA ifrågasätter om FA-regionerna är den relevanta geografiska avgränsningen för att organisera lokal statlig service och högre utbildning.
  • KSLA avstyrker att en Landsbygdsdelegation inrättas vid länsstyrelserna. I de län där landsbygdsfrågorna ligger kvar på länsstyrelserna är uppdraget redan tydligt nog.
  • KSLA saknar Lantmäteriet och Skogsstyrelsen i betänkandet och anser att även dessa bör få myndighetsinstruktioner och regleringsbrev som förtydligar uppdragen att främja en positiv utveckling på landsbygden.

Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.