Lantbruket i diplomatins korridorer, KSLAT nr 3-2018


Lantbruket i diplomatins korridorer

En skrift om Sveriges lantbruksråd

I 130 år har Sverige haft utrikesbevakning på jordbruksområdet. Uppdragets innehåll och geografiska täckning har varierat, liksom dess tjänstebenämning. Till en början handlade det om att finna avsättning för svenska mejeriprodukter, men också om att analysera och rapportera om jordbrukets utveckling på stationeringsorten.

Lantbruksrådens uppdrag förändrades med jordbrukspolitiken; miljöfrågor och globala livsmedelsfrågor fick med tiden en mer framskjuten position och arbetet förändrades på ett grundläggande sätt med det svenska medlemskapet i EU.

Svenska lantbruksråd har varit en viktig förmedlande länk i en rad frågor de senaste hundra åren. Men det är helheten av lantbruksrådsbefattningens arbete som är det viktiga. Institutionella och personliga kontakter, närvaro över år och decennier, konstans, institutionellt minne, ett nätverk som vidgas och förnyas, är arbetets kärna. I en värld som knyts samman av handelsströmmar, migration och miljöfrågor kommer detta att även framgent vara viktigt.

Redaktion: Inge Gerremo, Ingemar Nilsson, Bengt-Olof Svensson och Per Eriksson.

I tryck har denna skrift ISBN-nummer 978-91-88567-15-4.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.