Arbetsgrupp tar strid för svensk skogsbrandsbekämpning

I december 2019 hölls ett boksamtal på KSLA om Stefan de Vylders bok Det brinner… Rapport från en hotad by. Ledamöterna Sven Lundell, Inge Gerremo och Åke Barklund väckte då tanken att akademien skulle fortsätta att engagera sig i skogsbrandfrågan. Detta ämne hade tidigare varit uppe vid sammankomsten våren 2019 där skogsbrandfrågan togs upp i ett brett perspektiv, i samband med att den särskilde utredare som tillsattes efter bränderna 2018 hade lämnat sitt förslag.


I början av 2020 bildade akademien arbetsgruppen Skogsbrand. Arbetsgruppen har diskuterat frågor kring strukturer och hur Sverige ska gå vidare med samordning, något som har brustit på olika sätt under de senaste brandåren. Strategier för svensk skogsbrandbekämpning har diskuterats i ett läge där pågående klimatförändring med ökad frekvens av långa perioder med extrem värme och torka ökar riskerna för stora samhällsfarliga skogsbränder. En annan allmänt försvårande trend för skogsbrandförsvaret är avfolkningen i de svenska skogsbygderna som för med sig en uttunning av de viktiga lokala deltidsstationerna som har haft förmåga att snabbt kunna gripa in. Gruppen ser sammanfattningsvis ett stort behov av utveckling av teknik, metoder och organisation för att upprätthålla ett tryggt skogsbrandförsvar i hela landet.

Skogsbrandgruppen har utarbetat fyra skrivelser som skickats till regeringskansliet från KSLA:s ledning.

  • Den första skrivelsen skickades i mars till politisk sakkunnig på Justitiedepartementet. I det gavs KSLA-synpunkter på vikten av samlad utveckling av skogsbrandbekämpning, då akademien var angelägen om att det skulle bli en proposition i frågan.
  • Den andra skickades i början av juni till infrastrukturministern. KSLA ville då uppmärksamma regeringen på behovet av fungerande, inte alltför glest belägna, flygplatser som kan betjäna både mindre spaningsflyg och släckningsflyg med helikoptrar och vattenbärande plan.
  • En tredje skrivelse skickades i slutet av juni, också denna till infrastrukturministern, för att påtala behovet av kompletterande utredning av nödvändiga flygplatser för effektivt skogsbrandförsvar.
  • Den senaste skrivelsen skickades i början av oktober till infrastruktur- och inrikesministrarna med en hemställan att staten i samverkan med regioner och kommuner tillför stöd för att kortsiktigt överbrygga de utsatta flygplatsernas akuta driftförluster tills mer normala marknadsförutsättningar råder.

Skogsbrandgruppen består av Sture Karlsson, ordförande, Sven Lundell, Rolf Björheden, P-O Wedin, Birgitta Naumburg och Åke Barklund samt från juni Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU.

Skrivelserna

Skrivelse 1: 2020-03-04 KSLA om samlad utveckling skogsbrandsbekämpning

Skrivelse 2: 2020-06-03 KSLA om skogsbrandförsvar

Skrivelse 3: 2020-06-25 KSLA Brev till infrastrukturministern

Skrivelse 4: 2020-10-07 KSLA Brev till infrastruktur- och inrikesminister

 

Foto: Efterbevakning vid skogsbrand på Lummiberget i Jokkmokks kommun i juli 2018. Martin JMK [CC BY-SA 4.0].

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…