Är äganderätten hotad?

Äganderätten är i Sverige en grundläggande och långtgående rättighet där flera olika regelverk styr den markanvändning som pågår inom jord- och skogsbruk. Många upplever att kunskapen om och respekten för jord- och skogsbrukares ägande- och brukanderätt har minskat på senare år. Ämnet diskuteras i det andra avsnittet av KSLA-podden.


Äganderätten är en grund för rättsstat och demokrati, vilket i sin tur är grunden för välfärd. Många enskilda människor får i frihet disponera sin egendom och fatta beslut om hur den ska nyttjas. Denna frihet måste ibland begränsas för att uppnå samhällsövergripande syften.

I Sverige är äganderätten grundlagsskyddad. Men det kommer inte alltid till uttryck i tolkning och tillämpning av regelverken ute i fält, menar den grupp som arbetat med KSLA:s äganderättsprojekt.

I det här avsnittet av KSLA-podden samtalar Björn Sundell, KSLA:s tidigare vice preses, med Karin Åhman, universitetslektor vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, om rättigheter som måste bevakas, vikten av en långsiktig äganderätt som drivkraft för investeringar och utvecklingen av våra gröna näringar. Samtalet utgår från äganderättsprojektet, som KSLA startade 2017 i syfte att öka kunskapen om privat äganderätt. Karin Åhman har varit juridisk expert i projektarbetsgruppen.

——————————————————————————————————————-

Länk till podden (2020-12-08)

——————————————————————————————————————-

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

I KSLA-podden diskuteras aktuella ämnen och intressanta frågor med hjälp av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. Samtalen handlar om jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är 20–30 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad.

Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Publicerade avsnitt:

Kommande avsnitt:

  • Om skillnader och likheter i svenskt och syriskt jordbruk (2020-12-22)
  • Från krog till krog – om 700 år av uteätande (2021-01-12)