KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass under perioden 2021–2024, med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Detta är andra gången akademien utlyser en serie Wallenberg-professurer, nu inom projektet ”Gröna sektorn för Sveriges framtid”.


KSLA

FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, liksom nationella miljömål, definierar mål för en långsiktig utveckling av en hållbar bioekonomi. Den gröna sektorn spelar en viktig roll för att möta flera av de globala utmaningar som identifierats i Agenda 2030, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. För att uppnå de globala och nationella mål som rör den gröna sektorn och hållbart nyttjande av naturresurser är excellent vetenskaplig forskning och innovation avgörande.

Gästande Wallenbergprofessorer kommer att arbeta vid svenska universitet under ett läsår med fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig forskning. Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk. Konsumtion relaterad till den gröna sektorn ingår, däremot inte de därpå baserade industrierna.

Under tiden i Sverige förväntas professor och värdinstitution anordna ett offentligt seminarium för att belysa sin forskning och dess samhälleliga påverkan.

Universitet och högskolor inbjuds nu att inkomma med förhandsförslag på en eller flera gästprofessorer som ska verka inom områden som är viktiga för lärosätet och landet, till distinkt nytta och i en god forskarmiljö. Dessa ”pre-proposals” ska vara akademien tillhanda senast den 1 mars 2021.

Beredningen av inkomna förslag sker i en vetenskaplig beredningsgrupp, utsedd av KSLA:s kollegium. Det slutgiltiga beslutet fattas av akademikollegiet.

Mer information och utlysning på svenska.

More information and announcement in English.

Frågor besvaras av
Akademiens sekreterare Eva Pettersson
Telefon: 08-54 54 77 02, 070-677 68 56
eva.pettersson@ksla.se

____________________________________________________________________

Serien av KSLA-Wallenbergprofessurer inleddes 2014 med att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierade sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Serien var en gåva till KSLA vid akademiens 200-årsjubileum. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beslutat finansiera ytterligare fyra ettåriga professurer av samma dignitet.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara? Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…