Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 november 2021 valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 8 i Jordbruksavdelningen.


Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

De 5 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Marianne Andersson, Trelleborg, Gustaf Forsberg, Örsundsbro, Anna-Karin Karlsson, Umeå, Stefan Ljungdahl, Örebro, och Jonas Tunestål, Vollsjö. Dessutom valdes 3 internationella ledamöter in: Pär-Gustaf Relander, Lahti, Finland, Antti Sukura, Helsingfors, Finland och Yngvild Wasteson, Hvalstad, Norge.

Marianne Andersson, född 1962, är lantbrukare, konsult inom företagsledning och styrelseproffs med lång erfarenhet från flera större organisationer, bl.a LRF och Landshypotek. Hon driver ett framgångsrikt lantbruksföretag, anlitas ofta för att leda föreningsstämmor och workshops, är ackrediterad synesman samt fastighetsvärderare med god kunskap om arrende- och äganderättsfrågor. Marianne Andersson är en mycket uppskattad kraft inom svenskt lantbruk, väl förankrad i svensk jordbrukspolitik och EU-frågor efter arbete inom länsstyrelse, Jordbruksverket, Södra Östersjöns vattendelegation m.m.

Gustaf Forsberg, född 1970, är lantbrukare och konsult med stort engagemang i flera uppstartsbolag och har flera egna patent. Hans engagemang inom forskning och utveckling av lantbruksrelaterad kemi och innovationsbaserad teknik inom spannmålshantering har givit upphov till flera produkter som idag marknadsförs på den europeiska marknaden. Gustaf Forsbergs intresse för miljö- och klimatfrågor har avspeglats i hans examina. Han är agronom, agr.dr i växtpatologi och civilingenjör inom teknisk fysik. Gustaf Forsberg har ett brett nätverk främst i Frankrike och Holland och har även ett flertal vetenskapliga publikationer bakom sig.

Anna-Karin Karlsson, född 1968, är livsmedelsagronom med mångårig och bred kompetens från mejeribranschen, särskilt från norrländsk mjölk- och livsmedelsproduktion. Hennes förankring i svenskt jordbruk med praktisk erfarenhet från hela livsmedelskedjan – från primärproduktion till produktutveckling i förädlingsledet och forskning – har givit henne ett omfattande nätverk och mycket god insyn i svensk mejeriproduktion. Anna-Karin Karlsson är idag hållbarhetsdirektör för Norrmejerier och s.k. work package-ledare för det Formas-finansierade kompetensklustret SustAinimal på SLU.

Stefan Ljungdahl, född 1972, är agronom med husdjursinriktning och ägare av tre välkända jordbrukstidningar med tillhörande webbtjänster. Stefan Ljungdahl är upphovsman till flera affärsutvecklingskoncept och driver ytterligare företag inom IT för branschen och även hantverksmässig ölbryggning. Väl förankrad i branschen genom styrelseuppdrag för bl. a. Svenska Foder och Hushållningssällskapet har han ett omfattande nätverk och engagemang för svenskt jordbruk, med särskilt intresse för företagsutveckling, och lyfter jord- och skogsbrukets villkor och potential. Han är en ofta anlitad och inspirerande föredragshållare och talare, uppskattad för sina analyser och sakliga argument.

Jonas Tunestål, född 1979, är vd för KLS Ugglarps slakteri som framgångsrikt arbetat för att höja statusen för svenskt kött. Han är väl etablerad inom svensk livsmedelsindustri och har ett omfattande kontaktnät inom slakteri och chark, i Sverige såväl som internationellt. Jonas Tuneståls erfarenhet sträcker sig från praktik till affärsledning och hans kompetens från produktions- och förädlingsledet, som tidigare marknads- och försäljningsdirektör, controller och ekonomichef till högsta affärsledning är uppskattad. Jonas Tunestål värnar svensk livsmedelsproduktion och deltar aktivt i samarbeten för ökad kompetensförsörjning i branschen.

Pär-Gustaf Relander, född 1977, är svensk konsul i Lahti, Finland och driver eget skogs- och jordbruk. Han är huvudägare i Viking Malt med industriförankring i Sverige, Danmark, Finland, Litauen och Polen. Pär-Gustaf Relander har mycket god erfarenhet av internationell livsmedelsindustri, jordbrukspolitik och marknadsförutsättningar i norra Europa. Pär-Gustaf Relanders kontaktnät som svensk konsul och inom svensk spannmålshandel är unikt.

Antti Sukura, född 1958, är professor och dekanus vid Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors universitet, och administrativt ansvarig för huvuddelen av Finlands veterinärmedicinska forskning och utbildning. Hans överblick och erfarenhet inom patologi och parasitologi har givit upphov till flertalet originalpublikationer, vetenskapliga artiklar, handledning av åtskilliga doktorander och veterinärspecialistexamina kring smittsamma sjukdomar. Antti Sukura har en målmedvetenhet och ett stort engagemang som avspeglas i de förtroendeuppdrag och utmärkelser han erhållit.

Yngvild Wasteson, född 1959, är professor i matmikrobiologi vid Norges Miljö- og Biovitenskaplige universitet och var tidigare rektor för Norges Veterinärhögskole. Hon har ett omfattande internationellt nätverk och betydande kompetens inom området livsmedelshygien och mattrygghet, med särskild inriktning på mikrobiologi, antibiotikaresistens samt riskhantering. Yngvild Wastesons framstående expertis inom kvalitetsvärdering av veterinärutbildningar har givit henne möjligheten att företräda Norden och Baltikum i flertalet internationella sammanhang.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Dessa nya ledamöter stärker KSLA:s samlade kompetens inom såväl praktik som teori. Genom sitt engagemang bidrar de till ytterligare bredd och kunskapsuppbyggnad inom bland annat veterinärmedicin, affärsutveckling och innovation samt marknad, säger Eva Pettersson.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Docent Christina Allard, Luleå, generalsekreterare Cissi Billgren Askwall, Johanneshov, professor Peter Fredman, Frösön, verkställande direktör Mikael Kivijärvi, Luleå, med.dr, stabschef Catrin Molander, Habo, och senior expert Anna Richert, Skarpnäck. Dessutom professor Maureen Reed, Saskatoon Saskatchewan, Canada.

Skogsavdelningen: Forskare Anna-Lena Axelsson, Umeå, avdelningschef Magnus Berg, Enskede, kansliråd Mia Crawford, Hägersten, hållbarhetschef Hans Djurberg, Luleå, och jägmästare Gunnar Lindén, Storvreta. Dessutom seniorrådgivare Knut Öistad, Oslo, Norge.


I och med de nya invalen har akademien 532 svenska och 179 utländska ledamöter, totalt 711 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 210:e högtidssammankomst den 28 januari 2022.


Läs pressmeddelandet som pdf.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman.…

Yttrande över Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029

Strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 har remitterats av Naturvårdsverket och KSLA har lämnat synpunkter på remissversionen.

2021 – Ett händelserikt år

9/12: Sammankomst för ledamöter. KSLA:s ledamöter bidrar med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. Här presenterar de 16 nya svenska ledamöterna sig.