Landskapsrätter inför Stockholm Gastronomisk Huvudstad 2023

Sveriges landskap ska få nya landskapsrätter – rätterna presenteras under 2023 som ett led i att Stockholm är utsedd till Gastronomisk huvudstad 2023. Den första presentationen skedde den 20 oktober 2022 på Måltidens dag då Länsstyrelserna presenterade de nya landskapsmåltiderna på Skansen i Stockholm.

 


Sveriges Nya Landskapsmåltider arbetas fram under detta år för att kunna serveras lokalt under 2023. Bland annat kommer en bok tas fram där alla måltider och recept samlas. Bakom initiativet står Måltidsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och riksorganisationen Folkets hus och parker, som också arrangerade dagen på Skansen.

– Det här är en unik kraftsamling! Dels för samarbetet mellan akademierna bakom initiativet, men framförallt för den enorma uppslutning som visats från länen. Intresset är stort och initiativet har även väckt uppmärksamhet internationellt, säger PO Berg, Måltidsakademiens ordförande. De slutliga landskapsmåltiderna med recept ska skickas in till akademierna den 1 december.

Till filminspelningarna och länsstyrelsernas presentationer på Skansen den 20 oktober (Google Drive).

Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Sök stöd ur Svenska Lantbruksveckans fond senast den 3 maj. Ansökningstiden går ut kl 24.00.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande har remitterats av Jordbruksverket.