Nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 november 2022 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 9 i Allmänna avdelningen.


Akademiens Allmänna avdelning behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, kultur och landsbygdsfrågor, kunskapsförmedling och samhällsplanering. I allmänna avdelningen behandlas även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruks- respektive skogsavdelningarna såsom rennäring, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

De 6 svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Anja Fjellgren Walkeapää, Funäsdalen, Maria Gustafsson, Ellös, Stefan Jansson, Umeå, Jenny Jewert, Alunda, Olivier Keech, Hörnefors, och Elisabet Rytter, Stockholm. Dessutom valdes 3 internationella ledamöter in: Maria Brockhaus, Helsingfors, Finland, Jennifer Clapp, Waterloo, Ontario, Canada, och Pamela Ronald, Davis, Kalifornien, USA.

Anja Fjellgren Walkeapää, född 1993, renskötande same, jägmästare och sametingspolitiker. Hon arbetar som konsult inom frågor som rör skogsbruk och renskötsel, med renskötsel i Mittådalens sameby samt på Svenska Samernas Riksförbund (SSR). Anja Fjellgren Walkeapää har även en bakgrund som specialist på renskötsel på Skogsstyrelsen.

Maria Gustafsson, född 1961, socionom, verksamhetsledare nationella Landsbygdsnätverket.  Hon har en lång och gedigen erfarenhet inom landsbygdsutveckling såväl nationellt som internationellt. Maria Gustafsson representerar Svenska Landsbygdsnätverket i ett antal forum och grupper inom Europeiska Landsbygdsnätverket (ENRD).

Stefan Jansson, född 1959, professor vid institutionen vid institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Hans forskning fokuserar på hur växterna fångar in solljuset och använder det i fotosyntesen samt på genetik och genomik i träd. Stefan Jansson är ledamot i styrgruppen för Växtnoden på KSLA och i beredningsgruppen för KSLA:s Wallenberg-professurer.

Jenny Jewert, född 1970, jordbruksexpert och vetenskapsjournalist. Jenny Jewert är naturvårdsbiolog och har även studerat statskunskap och journalistik. Hon arbetar på Världsnaturfonden WWF med frågor som rör den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, och ansvarar för frågor kring CAP, livsmedelsstrategin och breda hållbarhetsfrågor kring jordbruket och livsmedelssystemet.

Olivier Keech, född 1979, docent vid institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Olivier Keech har två doktorsexamina, i växtmolekylärbiologi och i skogsbiologi. Han bedriver nu forskning inom växtmetabolism och på integrerade multitrofiska livsmedelsproduktionssystem och arbetar att bidra till en mer uthållig livsmedelsproduktion.

Elisabeth Rytter, född 1960, med.dr i nutrition. Hon är ansvarig för forskning och nutrition på branschorganisationen Livsmedelsföretagen, en del av Svenskt Näringsliv och svensk industri. Elisabeth Rytter arbetar med frågor kopplade till livsmedel och nutrition i ett brett samhällsperspektiv och är sedan 2018 även ledamot av KSLA:s forskningsutskott.

Maria Brockhaus, född 1970, tysk medborgare, professor i International Forest Policy, Helsingfors universitet, Finland. Hennes aktuella forskning undersöker alternativ och svar på förändringsfaktorer inom skogssektorn, och de som skogssektorn interagerar med. Maria Brockhaus studerar hur politik och makt formar dessa beslutsvägar, och deras utfall, med särskilt fokus på rättvisa.

Jennifer Clapp, född 1963, kanadensisk medborgare, professor i Global Food Security and Sustainability, University of Waterloo, Kanada. Hennes forskning fokuserar på systemperspektiv och kopplingen mellan global ekonomi, livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Jennifer Clapp är även vice ordförande i FN:s expertråd (HLPE) för livsmedelsförsörjning (CFS).

Pamela Ronald, född 1961, amerikansk medborgare, professor vid institutionen för Plant Pathology, University of California, Davis, USA. Pamela Ronalds forskning har bland annat resulterat i rissorter med ökad resistens mot bakteriesjukdomar och ökad tolerans för översvämning, vilket är väsentligt för att förbättra livsmedelssäkerheten för bönder i Asien och Afrika. Vidare arbetar hon aktivt för att föra ut kunskap till användarna.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Årets nya ledamöter i Allmänna avdelningen tillför akademien en stor bredd av kompetenser. De arbetar med forskning, utbildning, praktik, kommunikation och policyfrågor och samverkar aktivt över organisationsgränser. Detta är något som blir allt viktigare i omställningen av samhället i hållbar riktning, säger Eva Pettersson.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Jordbruksavdelningen: Professor, agr.dr Göran Bergkvist, Knivsta, lantbrukare, forskare Camilla Eriksson, Sundbyberg, vd, leg.vet. Håkan Henrikson, Tollarp, vd Ove Konradsson, Falköping, policyanalytiker Carl-Johan Lindén, Bryssel, Belgien, och lantmästare, vd Catharina Rudolphoson, Örsundsbro. Dessutom professor Beatrix Alsanius, Lomma, professor, vet.med.dr Marius Masiulis, Vilnius, Litauen, och professor Sally Shortall, Newcastle upon Tyne, Storbritannien.

Skogsavdelningen: Jägmästare, doktorand Isabella Hallberg Sramek, Sundsvall, forskare, fil.dr Sara Holmgren, Uppsala, skogspolitisk chef Olof Johansson, Växjö, hållbarhets- och kommunikationschef Sofia Lilja, Gävle, och docent och processledare Johan Sonesson, Björklinge. Dessutom professor Dag Fjeld, Raufoss, Norge.


I och med de nya invalen har akademien 539 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 722 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 211:e högtidssammankomst den 28 januari 2023.


Läs pressmeddelandet som pdf.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…