Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 10 november 2022 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 9 i Jordbruksavdelningen.


Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

De 6 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Göran Bergkvist, Knivsta, Camilla Eriksson, Sundbyberg, Håkan Henrikson, Tollarp, Ove Konradsson, Falköping, Carl-Johan Lindén, Bryssel, Belgien, och Catharina Rudolphson, Örsundsbro. Dessutom valdes 3 internationella ledamöter in: Beatrix Alsanius, Lomma, Marius Masiulis, Vilnius, Litauen, och Sally Shortall, Newcastle upon Tyne, Storbritannien

Göran Bergkvist, född 1966, agr.dr, professor med inriktning växtproduktionsekologi. Han arbetar sedan många år vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, där han undervisar och forskar om odlingssystem och samspelet grödor, ogräs och omgivande miljö med ett tydligt fokus på att skapa mervärden för lantbruket i praktiken.

Camilla Eriksson, född 1982, fil.dr och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom civilt försvar och krisberedskap vari bl. a. historiska studier av totalförsvarsplanering under efterkrigstiden ingår. Hon har tidigare forskat på jordbrukspolitikens förändring och vilken inverkan den haft på gårdsnivå. Hon deltar frekvent i samhällsdebatten som expert på livsmedelsberedskap.

Håkan Henrikson, född 1966, leg. vet. och numera verkställande direktör på Gård & Djurhälsan. Håkan Henrikson har stor kompetens i fråga om implementeringen av den svenska livsmedelsstrategin vad gäller näringslivsfrågor, krisberedskap, smittskydd och distriktsveterinärorganisationerna. Han har som chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket under flera år verkat i flera internationella sammanhang.

Ove Konradsson, född 1961, verkställande direktör för Hushållningssällskapet Västra med stort intresse för innovation och utveckling. Hans meritlista innefattar flera ledande befattningar och styrelseposter inom de gröna näringarna med tyngdpunkt på mejeri, slakteri, hästsport och landsbygdsutveckling.

Carl-Johan Lindén, född 1972, ek. mag., policyanalytiker på DG Agri, Europeiska kommissionen i Bryssel sedan flera år med starkt engagemang för de gröna näringarna. Hans insatser utgör en viktig del för Sveriges framtida jordbrukspolitik och arbetet med den gemensamma jordbrukspolitiken, makroekonomiska analyser för förändringar av CAP, markfrågor och livsmedelskedjans förutsättningar.

Catharina Rudolphson, född 1965, lantmästare och verkställande direktör vid Bjelkesta Gård, kan ses som en god representant för Sveriges djur- och växtodlingsbönder. Med bred erfarenhet och kompetens har hon fått gehör för förslag rörande lantbrukets och den svenska livsmedels-produktionens villkor och utveckling, såväl i media som inom lantbrukets organisationer där hon haft flera förtroendeuppdrag.

Beatrix Alsanius, född 1959, tysk medborgare, professor i trädgårdsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, som leder en forskargrupp med inriktning på livsmedelssäkerhet vid odling av frukt och grönsaker i samverkan med näringen. Hon har en gedigen mikrobiologisk kompetens såväl teoretiskt som praktiskt från hållbara hortikulturella odlingssystem med fokus på resursefficiens, optimering av biologiskt växtskydd och ökad livsmedelssäkerhet.

Marius Masiulis, född 1976, litauisk medborgare, vet.med.dr med internationell erfarenhet av  större sjukdomsutbrott hos djur med stor samhällspåverkan (TAD). Han upprätthåller ett omfattande internationellt nätverk och har kompetens att övervaka och bekämpa allvarliga djursjukdomar, vilket gör att han anlitas av myndigheter och organisationer över hela världen. Han ansvarar idag för det statliga Emergency Respons Division i Vilnius och är expert i EU:s veterinärmedicinska akutteam.

Sally Shortall, född 1965, irländsk medborgare, professor och numera Duke of Northumberland Chair of Rural Economy, som forskar om kvinnors roll inom ekologiska jordbruksmetoder och vikten av att arbeta med kvinnor på gårdsnivå för att genomföra hållbarhetsomställningar på landsbygden i Europa. Sally Shortalls kompetens på området landsbygdsutveckling med perspektivet socio-ekonomi och gender är vida erkänd och hon anlitas som expert världen över.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Dessa nya ledamöter stärker KSLA:s samlade kompetens på området veterinärmedicin, smittskydd, livsmedelssäkerhet, livsmedelsberedskap och produktion och bidrar till ytterligare kunskapsuppbyggnad inom ett allt viktigare arbete för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart jordbruk, säger Eva Pettersson.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Renskötare, jägmästare Anja Fjellgren Walkeapää, Funäsdalen, lantbrukare, verksamhetsledare Maria Gustafsson, Ellös, professor Stefan Jansson, Umeå, jordbruksexpert Jenny Jewert, Alunda, docent Olivier Keech, Hörnefors, och med.dr Elisabet Rytter, Stockholm. Dessutom professor Maria Brockhaus, Helsingfors, Finland, professor Jennifer Clapp, Waterloo, ON, Canada, och professor Pamela Ronald, Davis, CA, USA.

Skogsavdelningen: Jägmästare, doktorand Isabella Hallberg Sramek, Sundsvall, forskare, fil.dr Sara Holmgren, Uppsala, skogspolitisk chef Olof Johansson, Växjö, hållbarhets- och kommunikationschef Sofia Lilja, Gävle, och docent och processledare Johan Sonesson, Björklinge. Dessutom professor Dag Fjeld, Raufoss, Norge.


I och med de nya invalen har akademien 539 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 722 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 211:e högtidssammankomst den 28 januari 2023.


Läs pressmeddelandet som pdf.

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.

Utbildningsstöd och resestipendier 2024

Välkommen att söka KSLA:s utbildningsstöd och resestipendier senast 1 juni 2024!